Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 222379-2019

14/05/2019    S92

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2019/S 092-222379

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 34C
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-303
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzgodg.pl/
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Dąbrowa Górnicza

Numer referencyjny: ZP/1/MZGO/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie gminy,

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy,

3. Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,

4. Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,

5. Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie,

6. Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

7. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,

8. Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór,

9. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,

10. Transport oraz odbieranie odpadów z GPZON i trzech GCZO, a także odbiór odpadów z aptek,

11. Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,

12. Działania informacyjnych i edukacyjnych,

13. Działania związane z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

14. Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia wskazane w treści SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług:

1) Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

2) Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

3) Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,

4) Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,

5) Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie,

6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

7) Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,

8) Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór,

9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,

10) Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) i trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO), a także odbiór odpadów z aptek,

11) Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta (POK),

12) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,

13) Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

14) Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia wskazane w treści niniejszej SIWZ oraz w załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
28/06/2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, i uprawniony do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wpis winien obejmować frakcje odpadów określone w SIWZ,

b) jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) i uprawniony do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz transportu odpadów - wpis winien obejmować frakcje odpadów określone w SIWZ,

c) posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy o odpadach lub pozwolenie zintegrowane wydane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, obejmujące przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01),

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

a) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4 000 000 PLN (cztery miliony złotych).

b) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na poziomie nie mniejszym niż 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych),

c) w latach 2016 i 2017, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, osiągnął w każdym roku przychód netto ze sprzedaży (obrót) na poziomie co najmniej 30 000 000 PLN (trzydzieści milionów złotych). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w jednolitym dokumencie (sytuacja ekonomiczna i finansowa) stosownego oświadczenia,

d) w latach 2016 i 2017, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, uzyskał wskaźnik bieżącej płynności finansowej nie mniej niż 1,2 w każdym roku (liczony jako aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w jednolitym dokumencie (sytuacja ekonomiczna i finansowa)stosownego oświadczenia,

e) w latach 2016 i 2017, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, uzyskał wskaźnik szybkiej płynności finansowej nie mniej niż 1 w każdym roku (liczony jako aktywa obrotowe minus zapasy minus krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w jednolitym dokumencie (sytuacja ekonomiczna i finansowa) stosownego oświadczenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał lub wykonuje:

a) minimum 2 usługi, z których każda: obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z terenu miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 (wg GUS), o ilości odebranych odpadów min. 25 000 Mg rocznie; świadczone przez minimum 12 następujących po sobie miesięcy,

b) minimum 2 usługi, z których każda: obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w podziale na co najmniej 3 frakcje (tworzywa sztuczne, papier, szkło), gromadzonych w pojemnikach 1,1 m3 oraz w pojemnikach typu dzwon lub siatka, z których każda obejmowała odbiór odpadów z co najmniej 400 placyków gospodarczych (altanek śmietnikowych), świadczone przez minimum 12 następujących po sobie miesięcy,

c) minimum 2 usługi obejmujące odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w podziale na co najmniej 3 frakcje (tworzywa sztuczne, papier, szkło), zbieranych w workach z zabudowy jednorodzinnej o liczbie nieruchomości nie mniejszej niż 10 000, świadczona przez minimum 12 następujących po sobie miesięcy,

d) minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych w przedmiocie ekologii, ochrony środowiska – związanych ze sposobem postępowania z odpadami komunalnymi - obejmujące swym zakresem minimum 40 placówek oświatowych każda,

e) minimum 2 usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach, z zastosowaniem systemu elektronicznej identyfikacji pojemników opartego na falach radiowych odpowiedniej częstotliwości (RFID), świadczona przez minimum 12 następujących po sobie miesięcy;

2 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującymi urządzeniami technicznymi:

a) 11 sztuk samochodów ciężarowych typu śmieciarka o DMC nie większej niż 26 t, w tym:

— 1 sztuka z możliwością odbioru kontenerów typu KP7,

— 1 sztuka wyposażony w legalizowany system wagowy dostosowany do odbioru pojemników o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3 i 1,1 m3,

— 6 sztuk - samochód ciężarowy typu śmieciarka, przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3,

— 2 sztuki - samochód ciężarowy typu śmieciarko-myjka o DMC nie większej niż 26t, o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów.

b) 1 sztuka - samochód ciężarowy typu śmieciarka małogabarytowa o DMC nie większej niż 9 t, przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3 znajdujących się na posesjach o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach,

c) 2 sztuki - samochód ciężarowy samowyładowczy z żurawiem HDS przystosowany do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki z pojemników typu dzwon,

d) 2 sztuki - samochód ciężarowy z dźwignikiem bramowym (nośnik) przystosowany do odbioru kontenerów z odpadami typu KP7,

e) 2 sztuki - pojazd ciężarowy małogabarytowy o DMC do 3,5 t, przystosowany do prac interwencyjnych (np.sprzątanie gniazd z pojemnikami na surowce wtórne),

f) 3 sztuki – samochód ciężarowy bez funkcji kompaktującej przystosowany do odbioru odpadów gromadzonych w workach,

g) 2 sztuki – samochód osobowy patrolowy do wykonywania objazdów kontrolnych.

3 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który stosuje środki zarządzania środowiskowego i spełnia wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wszystkie wymagane pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin nie niższą niż EURO 6, a co najmniej 30 % pojazdów użytkowanych przy odbiorze odpadów (pkt. a do f) muszą stanowić pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje:

a) co najmniej 20 kierowcami o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów ciężarowych (w tym co najmniej trzema z uprawnieniami do obsługi żurawia HDS), posiadającymi minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami ciężarowymi,

b) co najmniej 20 osobami obsługujących urządzenia załadowcze pojazdów odbierających odpady komunalne (ładowacze),

c) co najmniej 2 dyspozytorami z minimum pięcioletnim doświadczeniem w branży logistycznej,

d) co najmniej 2 osobami z wykształceniem wyższym logistycznym do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 34 c
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199
Adres internetowy: www.mzgodg.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2019