Services - 22239-2022

14/01/2022    S10

Pologne-Legnica: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2022/S 010-022239

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Koleje Dolnośląskie S.A.
Adresse postale: ul. Kolejowa 2
Ville: Legnica
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Code postal: 59-220 Legnica
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Beata Michalik
Courriel: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Téléphone: +48 768506511
Fax: +48 768553302
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kolejedolnoslaskie.pl
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 pojazdu SA134-024 wraz z pracami dodatkowymi

Numéro de référence: KD/OZ/U/30/2021
II.1.2)Code CPV principal
50222000 Services de réparation et d'entretien de matériel roulant
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 pojazdu SA134-024 wraz z pracami dodatkowymi, zgodnie z Dokumentacją Systemu utrzymania, Dokumentacją techniczno –ruchową, a także odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 3 137 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 pojazdu SA134-024 wraz z pracami dodatkowymi, zgodnie z Dokumentacją Systemu utrzymania, Dokumentacją techniczno –ruchową, a także odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze Umowy (WU-II część SWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SWZ).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 156-414758
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 pojazdu SA134-024 wraz z pracami dodatkowymi

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Serwis Pojazdów Szynowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adresse postale: Lisi Ogon, ul. Szczecińska 15-19
Ville: Łochowo
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 86-065
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Środki ochrony prawnej określone w dziale IX Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a;

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

4. Informacje na temat terminów składania odwołań zawiera art. 515 ust. 1 Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/01/2022