Usługi - 2224-2020

03/01/2020    S2    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi związane z odpadami

2020/S 002-002224

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 34-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska
E-mail: zp@kalwaria-zebrzydowska.pl
Tel.: +48 338766700

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Numer referencyjny: ZP.271.24.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odp. komunalne;

b) wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów;

c) przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów;

d) wykonywanie sprawozdawczości;

e) na czas realizacji zamówienia zorganizowanie Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi;

e) wygenerowanie, wydrukowanie i dystrybucja kodów kreskowych wśród właścicieli nieruch.

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 268 067.41 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotową usługę na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, obejmującym obszar zgodnie z zał. nr 2 do umowy.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz:

2.1. Wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów z folii polietylenowej LDPE, półprzeźroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, po raz pierwszy oraz do ich sukcesywnego dostarczania na wymianę po każdorazowym odbiorze z nieruchomości. Ilość dostarczanych worków powinna być tak dobrana do danej nieruchomości, aby zapewnić odbiór wszystkich wysegregowanych odpadów na niej powstających. Do gromadzenia odpadów segregowanych będzie obowiązywał system czterech kolorowych worków lub pojemników:

1) niebieski – papier i tektura,

2) zielony – szkło,

3) żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

4) brązowy – odpady zielone. Ilość, wielkość pojemników ma być odpowiednia do ilości wytworzonych odpadów.

2.2. Przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów.

2.3. Przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców ulotek promujących segregację oraz innych dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

2.4. Wykonywanie sprawozdawczości – raporty miesięczne, sprawozdania półroczne – kompatybilne i zgodne z funkcjonującym oprogramowaniem.

2.5. Ustawienie kamer na samochodach w taki sposób aby widoczne było skanowanie wystawionych worków/pojemników przez pracowników Wykonawcy.

2.6. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych, które są prawidłowo oklejone kodami kreskowymi.

2.7. Pobieranie od przedsiębiorców prowadzonych działalność gospodarczą na terenie gminy Kalwaria Z. potwierdzeń odbioru odpadów komunalnych.

2.8. Przeprowadzanie akcji edukacyjnych dla dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach na terenie gminy Kalwaria Z.

2.9. Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), uchwałą Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, uchwałą nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Z. z dnia 18.12.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalwaria Z. oraz uchwałą nr XV/171/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Z. z dnia 30.6.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalwaria Z. W przypadku uchwalenia nowych uchwał, zostaną one przedłożone Wykonawcy. Wykonawca przed rozpoczęciem usługi pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość funkcjonowania PSZOK. Dla sprawdzenia gotowości funkcjonowania PSZOK zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego wizja w terenie i spisany zostanie protokół. Wykonawca zobowiązany jest, do czasu zorganizowania PSZOK, utworzenie i obsługę Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (maksymalnie jeden miesiąc), o zakresie działania jak punkt stacjonarny, na podanych wyżej zasadach.

3. Przed rozpoczęciem realizacji usługi, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Kalwaria Z. oraz liczbę osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości.

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje dot. zamówienia zostały zawarte w SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kary umowne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zorganizowanie Biura Obsługi w odległości nie większej niż 1 000 m od Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość pojazdów spełniających normę wyższą niż EURO 3 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zorganizowanie PSZOK na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 172-419932
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o.
Adres pocztowy: os. Rzeka 133
Miejscowość: Tylmanowa
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-451
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 432 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 4 072 200.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W szacunkowej całkowitej wartości zamówienia 3 268 067,41 PLN uwzględniono wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019