El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 222507-2019

14/05/2019    S92

Polonia-Łódź: Servicios de suministro de software

2019/S 092-222507

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Łódzki
Número de identificación fiscal: PL 724-000-32-43
Dirección postal: ul. Narutowicza 68
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 90-136
País: Polonia
Persona de contacto: Sebastian Rudziński
Correo electrónico: przetargi@uni.lodz.pl
Teléfono: +48 426354353
Fax: +48 42634326
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uni.lodz.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.uni.lodz.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia Publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniową

Número de referencia: 36/ZP/2019
II.1.2)Código CPV principal
72268000 Servicios de suministro de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, uruchomienie wraz z usługą powdrożeniową kompleksowego Systemu informatycznego do obsługi procesów rekrutacji (zwanego dalej Systemem) prowadzonych przez Biuro Współpracy z Zagranica UŁ (BWZ UŁ).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 207 900.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
72254000 Ensayo de software
72265000 Servicios de configuración de software
72310000 Servicios de tratamiento de datos
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Descripción del contrato:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, uruchomienie wraz z usługą powdrożeniową kompleksowego Systemu informatycznego do obsługi procesów rekrutacji (zwanego dalej Systemem) prowadzonych przez Biuro Współpracy z Zagranica UŁ (BWZ UŁ), na który składa się:

a) Sporządzenie Analizy Przedwdrożeniowej;

b) Wdrożenie na infrastrukturze Zamawiającego Systemu do obsługi procesów rekrutacji prowadzonych przez BWZ UŁ;

c) Obsługa Powdrożeniowa Systemu i jego aktualizacja od momentu Wdrożenia do 30.9.2022;

d) Przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w części IV Opisu Przedmiotu Zamówienia, umożliwiających efektywne korzystanie z Systemu;

e) Udzielenie Zamawiającemu na czas nieokreślony, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Systemu i jego dokumentacji na zasadach określonych w Umowie;

f) Zapewnienie w ramach ceny oferty przez cały czas trwania Umowy Systemu Serwisowego, umożliwiającego rejestrację, zarządzanie i śledzenie statusu zgłoszeń Wad działania Systemu;

g) Zestawienie kluczowych terminów Wdrożenia przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1c do Umowy – Harmonogram Ramowy;

h) System zostanie dostosowany do potrzeb Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z regulacjami prawa powszechnego i aktów wewnętrznych Zamawiającego, udostępnionych na etapie Analizy Przedwdrożeniowej;

i) System w wersji produkcyjnej zostanie oddany do użytkowania Zamawiającemu z dniem 1.4.2020 r.;

j) Minimalny zakres danych przechowywanych w systemie jest zawarty w Załączniku nr 1e do SIWZ.

3.2. Przedmiot zamówienia jest realizowanych w ramach projektu: „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO WER. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu NCBiR POWR.03.05.00-IP.08.00-PZ1/17, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z092/17 z dnia 28.6.2018 r.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

3.6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

3.7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3.8. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach technicznych i funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ. Równoważność będzie badana za pomocą Tabeli 2 – Funkcjonalność systemu – zał. nr 1b do SIWZ

3.10. Zamawiający, działając zgodnie z art. 24aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby w zakresie obsługi powdrożeniowej.

Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 207 900.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/07/2019
Fin: 30/09/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest realizowanych w ramach projektu: „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO WER. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu NCBiR POWR.03.05.00-IP.08.00-PZ1/17, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z092/17 z dnia 28.06.2018r.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu,

7.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:

C1) co najmniej jedną usługę obejmującą zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie przez okres co najmniej 6 m-cy narzędzia informatycznego do obsługi klienta lub studenta przy czym:

C1.1) wartość wdrożenia minimum 90 000 PLN brutto

i

C1.2) było wykonane w jednostce sektora finansów publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych t.j. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) lub instytucji równoważnych, które spełniają warunki ustawowe, mające siedzibą poza terenem Polski

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli w uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Wykaz zrealizowanych usług spełniające określone powyżej warunki należy złożyć wypełniający załącznik nr 3d do SIWZ.

Przez wdrożenie rozumie się zakończenie procesu instalacji, konfiguracji i parametryzacji, w wyniku którego system informatyczny działa w trybie pracy produkcyjnej.

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

C2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają doświadczenia w zakresie wdrażania systemów informatycznych i będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym:

C2.1) jedną osobą posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika projektu IT (project manager) liczonym jako okres zatrudnienia na stanowisku projekt managera w tym co najmniej w jednym zakończonym projekcie odpowiadał za wdrożenie systemu informatycznego,

Podstawą uznania, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 7.1.c2.1 będzie wypełniony wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik nr 3e do SIWZ.

7.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z harmonogramem Ramowym stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00 w dniu 17.6.2019 r., w pokoju nr 222, W Gmachu Rektoratu UŁ przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena oferty brutto (C) - 50 %

b) Funkcjonalność systemu (F) - 40 %

c) Posiadanie mechanizmu integracji z systemem USOS (U) - 10 %

2. Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy złotych 00/100). Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez zamawiającego. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 12 SIWZ.

3. Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 2 SIWZ.

4. Sposób komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym w toku postępowania określa pkt 11 SIWZ.

5. Tryb i forma złożenia oferty została określona w pkt 14 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: x
Localidad: x
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

24.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

24.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

24.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

24.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/05/2019