Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 222527-2019

14/05/2019    S92    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Silkeborg: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2019/S 092-222527

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Roger Winther Kristensen
E-mail: tk@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701309

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/77b2122e-e4c5-405f-87f3-0d1eded8b941/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/77b2122e-e4c5-405f-87f3-0d1eded8b941/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/77b2122e-e4c5-405f-87f3-0d1eded8b941/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/77b2122e-e4c5-405f-87f3-0d1eded8b941/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg for Silkeborg Kommune 2019-2023.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige kommunale vejbelysningsanlæg i kommunen. Opgaven er inklusiv beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyggende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige kommunale vejbelysningsanlæg i kommunen. Opgaven er inklusiv beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyggende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Referenceliste / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Medarbejdere / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kapacitet / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 år

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning: Tilbudsgiver skal oplyse sin årsomsætning, det vil sige nettoomsætning indenfor forretningsområdet vejbelysning, i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden er etableret. Nettoomsætningen skal angives i DKK og skal forstås i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Hvis omsætningen ikke er til rådighed for hele perioden på grund af, at virksomheden er nyetableret, angives den fra den dato hvor virksomheden blev etableret.

Egenkapital: Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital (ultimo året) for de seneste 3 disponible regnskabsår. Hvis egenkapitalen ikke er til rådighed for hele perioden på grund af, at virksomheden er nyetableret, angives den fra den dato hvor virksomheden blev etableret. Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i Ethics og supplere med nødvendige bilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nettoomsætning skal minimum udgøre 0,5 mio. DKK. Egenkapital skal være positiv eller minimum 0,- DKK for de indsendte regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen:

— Minimum 3 års erfaring med drift og vedligeholdelse af offentlige gade/vejbelysning.

Herunder:

—— Håndtering af beredskab,

—— Erfaring med elektronisk fejlregistrering,

—— Håndtering af database,

—— Håndtering af GIS kort.

— Det er af hensyn til miljøet et minimumskrav at køretøjer skal være miljøgodkendt efter minimum EURO IV norm for køretøjer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 3 års erfaring med drift og vedligeholdelse af offentlige gade/vejbelysning ud fra de kriterier som er anført ovenfor.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/06/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2019