Diensten - 222628-2017

13/06/2017    S111

België-Brussel: Technisch secretariaat van de groep van aangemelde instanties in het kader van de verordening inzake bouwproducten (Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (CPR))

2017/S 111-222628

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Postadres: Oudergemselaan 45 — Office BREY 10/124
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2410
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/growth/
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2410
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2410
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technisch secretariaat van de groep van aangemelde instanties in het kader van de verordening inzake bouwproducten (Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (CPR)).

Referentienummer: 610/PP/GRO/IMA/17/1135/9698.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het technisch secretariaat van de groep van aangemelde instanties in het kader van de Verordening inzake bouwproducten werkt nauw samen met de diensten van de Commissie, met de voorzitter van de groep Verordening Bouwproducten van aangemelde instanties en, indien relevant, met het administratief secretariaat van aangemelde instanties goedgekeurd krachtens een nieuwe-aanpakrichtlijn. De taken van het secretariaat bestaan voornamelijk in het bijstaan van de voorzitter van de groep aangemelde instanties in zijn functies, het voorbereiden van de vergaderingen van de raadgevende groep, het mee opstellen van de technische werkdossiers en het opstellen van besluiten en notulen van de vergaderingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken zullen worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant of op elke andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld, met uitzondering van de kantoren van de Commissie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenopdracht voor een technisch secretariaat met een initiële maximumlooptijd van 12 maanden en een maximumbedrag van 200 000 EUR. De opdracht kan enkel driemaal worden verlengd voor een periode van 12 maanden en een maximumbedrag van 200 000 EUR voor elk jaar met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbestedende dienst vóór de betaling van het saldo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de uitvoeringstermijn van de taken vermeld in de opdracht kan enkel met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbestedende dienst en vóór de betaling van het saldo driemaal worden verlengd voor een periode van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De werktaal van dit technisch secretariaat is het Engels.

Een maximumwaarde van 800 000 EUR voor de totale maximumlooptijd van 4 jaar.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/09/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/09/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Breydel Building, Oudergemselaan 45, 1040 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Bedrijven die de opening willen bijwonen, moeten dit minstens 48 uur van tevoren meedelen door een e-mail te sturen naar: grow-c-financial-team@ec.europa.eu Dit bericht moet worden ondertekend door een bevoegde ambtenaar van de inschrijver en de naam moet worden vermeld van de persoon die de opening van de inschrijvingen in naam van de inschrijver zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor deze oproep is alleen elektronische indiening via e-indiening mogelijk.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2017