Tjänster - 222628-2017

13/06/2017    S111

Belgien-Bryssel: Tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ inom ramen för byggproduktförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011)

2017/S 111-222628

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Postadress: avenue d'Auderghem 45 — Office BREY 10/124
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2410
E-post: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2410
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2410
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ inom ramen för byggproduktförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011)

Referensnummer: 610/PP/GRO/IMA/17/1135/9698.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79410000 Företags- och organisationsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det tekniska sekretariatet för gruppen av anmälda organ inom ramen för byggproduktförordningen (Construction Products Regulation – CPR) arbetar i nära samarbete med kommissionens avdelningar, med ordföranden för gruppen av anmälda organ (group of notified bodies – GNB) inom ramen för byggproduktförordningen (CPR) och, i tillämpliga fall, med det administrativa sekretariatet för anmälda organ som godkänts inom ramen för något av direktiven enligt den nya metoden. Dess uppgifter ska i huvudsak bestå i att ge stöd till ordföranden för gruppen av anmälda organ i dennes arbete, att förbereda rådgivningsgruppens möten, att i samarbete med andra upprätta tekniska arbetsdokument samt att skriva sammanfattningar och protokoll från mötena.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platsen för utförandet av uppgifterna kommer att vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats som angetts i anbudet med undantag för kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt för ett tekniskt sekretariat med en inledande längsta löptid på 12 månader och ett högsta belopp på 200 000 EUR. Kontraktet kan förlängas 3 gånger för en period på 12 månader och för ett högsta belopp på 200 000 EUR för varje år. Detta kan endast ske efter att den upphandlande myndigheten gett sitt uttryckliga skriftliga godkännande före utbetalning av resterande belopp.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Perioden för genomförande av de arbetsuppgifter som anges i kontraktet kan förlängas 3 gånger för en period på 12 månader. Detta kan endast ske efter att den upphandlande myndigheten gett sitt uttryckliga skriftliga godkännande före utbetalning av resterande belopp.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Arbetsspråket vid detta tekniska sekretariat är engelska.

Ett högsta värde på 800 000 EUR för den längsta totala löptiden på 4 år.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/09/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/09/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Breydel Building, avenue d'Auderghem 45, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

En behörig representant för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen. Företag som önskar närvara ska anmäla detta per e-post minst 48 timmar i förväg till grow-c-financial-team@ec.europa.eu. Anmälan måste undertecknas av en behörig anbudsgivarrepresentant och namnet på den person som ska närvara vid anbudsöppningen för anbudsgivarens räkning ska anges.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Endast elektronisk inlämning genom e-inlämning är möjlig för denna anbudsinfordran.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/06/2017