Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 222772-2022

28/04/2022    S83

Κάτω Χώρες-Χάγη: Υπηρεσίες τροφοδοσίας και συνεστιάσεων

2022/S 083-222772

Ανακοίνωση τροποποίησης

Τροποποίηση σύμβασης/παραχώρησης κατά τη διάρκεια ισχύος της

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Eυρωπόλ)
Ταχ. διεύθυνση: Eisenhowerlaan 73
Πόλη: The Hague
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Ταχ. κωδικός: 2517 KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Αρμόδιος για πληροφορίες: EUROPOL - Procurement Office
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@europol.europa.eu
Τηλέφωνο: +31 703025001
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europol.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες τροφοδοσίας και συνεστιάσεων

Αριθμός αναφοράς: 1712/C5/N
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55500000 Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55510000 Υπηρεσίες καντίνας
55511000 Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης πελατείας
55512000 Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας
55520000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας
55523000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα
55120000 Υπηρεσίες ξενοδοχείων σε σχέση με συναντήσεις και συνέδρια
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: NL Nederland
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Χάγη, Κάτω Χώρες.

II.2.4)Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης:

— υπηρεσίες τροφοδοσίας για το εστιατόριο του προσωπικού του Ευρωπόλ και το κατάστημα παρασκευής σάντουιτς,

— υπηρεσίες συνεστιάσεων στις εγκαταστάσεις της Ευρωπόλ στη Χάγη ή σε άλλους χώρους εντός των Κάτω Χωρών,

— Παροχή εξωτερικών χώρων και συναφών υπηρεσιών εντός των Κάτω Χωρών (προαιρετική υπηρεσία).

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 48
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης σχετικά με την εν λόγω σύμβαση
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 090-201122

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Σύμβαση αριθ.: G3-CO-949874
V.2)Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης/απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης:
13/04/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Η σύμβαση/παραχώρηση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: Sodexo BV
Πόλη: Capelle aan den Ijssel
Κωδικός NUTS: NL Nederland
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης (τη στιγμή σύναψης της σύμβασης;χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία των προμηθειών: 3 300 000.00 EUR

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Eυρωπόλ)
Ταχ. διεύθυνση: Eisenhowerlaan 73
Πόλη: The Hague
Ταχ. κωδικός: 2517KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@europol.europa.eu
Τηλέφωνο: +31 703025000
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/04/2022

Τμήμα VII: Τροποποιήσεις στη σύμβαση/παραχώρηση

VII.1)Περιγραφή της προμήθειας μετά τις τροποποιήσεις
VII.1.1)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55500000 Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά
VII.1.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55510000 Υπηρεσίες καντίνας
55511000 Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης πελατείας
55512000 Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας
55520000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας
55523000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα
55120000 Υπηρεσίες ξενοδοχείων σε σχέση με συναντήσεις και συνέδρια
VII.1.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: NL Nederland
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Χάγη, Κάτω Χώρες.

VII.1.4)Περιγραφή της σύμβασης:

— υπηρεσίες τροφοδοσίας για το εστιατόριο του προσωπικού του Ευρωπόλ και το κατάστημα παρασκευής σάντουιτς,

— υπηρεσίες συνεστιάσεων στις εγκαταστάσεις της Ευρωπόλ στη Χάγη ή σε άλλους χώρους εντός των Κάτω Χωρών,

— Παροχή εξωτερικών χώρων και συναφών υπηρεσιών εντός των Κάτω Χωρών (προαιρετική υπηρεσία).

VII.1.5)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης
Έναρξη: 16/04/2018
Λήξη: 30/06/2022
VII.1.6)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης: 3 300 000.00 EUR
VII.1.7)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: Sodexo BV
Πόλη: Capelle aan den Ijssel
Κωδικός NUTS: NL Nederland
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: όχι
VII.2)Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις
VII.2.1)Περιγραφή των τροποποιήσεων
Φύση και έκταση των τροποποιήσεων (με ένδειξη πιθανών προηγούμενων αλλαγών στη σύμβαση):

Διάφορες προσαρμογές σχετικά με την κατάσταση της νόσου Covid-19 [σύμφωνα με το άρθρο 172 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού], συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης πέραν των τεσσάρων ετών (κατά 2,5 μήνες). Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη στο πλαίσιο της σύμβασης κατά την περίοδο παράτασης (μεταξύ 16 Απριλίου 2022 και 30 Ιουνίου 2022) ανέρχεται σε περίπου 175 000 EUR. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν οδήγησαν σε αύξηση της αρχικά εκτιμώμενης μέγιστης αξίας της σύμβασης-πλαισίου.

VII.2.2)Λόγοι τροποποίησης
Ανάγκη τροποποίησης λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσε να προβλέψει επιμελής αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Περιγραφή των περιστάσεων οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση και εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω περιστάσεων:

Η κρίση της νόσου Covid-19 θεωρήθηκε ως απρόβλεπτη περίσταση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 172 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

VII.2.3)Αύξηση τιμής
Επικαιροποιημένη συνολική αξία της σύμβασης πριν από τις τροποποιήσεις (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προηγούμενες τροποποιήσεις της σύμβασης και προσαρμογές τιμών και, στην περίπτωση της οδηγίας 2014/23/EΕ, τον μέσο πληθωρισμό στο οικείο κράτος μέλος)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 300 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης μετά τις τροποποιήσεις
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 300 000.00 EUR