Dienstleistungen - 222793-2021

04/05/2021    S86

Polen-Sadki: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2021/S 086-222793

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sadki
Postanschrift: ul. Strażacka 11
Ort: Sadki
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 89-110
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kacper Loręcki
E-Mail: przetarg@sadki.pl
Telefon: +48 523393948
Fax: +48 523393959
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sadki.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.sadki.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.sadki.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: administracja samorządowa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Sadki

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.271.2.2021.KL
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie gminy Sadki w okresie 18 miesięcy od podpisania umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbierania i zagospodarowania odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) i odpadów zbieranych w czasie objazdowej zbiórki, w sposób zapewaniający osiągniecie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sadki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie gminy Sadki w okresie 18 miesięcy od podpisania umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbierania i zagospodarowania odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) i odpadów zbieranych w czasie objazdowej zbiórki, w sposób zapewaniający osiągniecie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy.

Do przedmiotu zamówienia należy, także odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Sadki, których dotyczą szczególne rygory sanitarne wynikające z przepisów szczególnych, związane z sytuacją epidemiologiczną i ochroną zdrowia. Organizacja odbioru odpadów zostanie ustalona pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odrębnie, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów szczególnych, o ile będzie istniała taka potrzeba.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2021
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) posiadać kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, objętej niniejszym postępowaniem.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada:

a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka zgodnie z art. 41 ust. 2, art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

b) wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez wójta gminy Sadki na prowadzenie działalności na terenie gminy Sadki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia (wpis do rejestrów określonych w ust.6.1 pkt 1 lit. a i b i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 600 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

2) posiadać wiedzę i doświadczenie.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie odpadów minimum 1 000 Mg/rok.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zrealizował ww. usługę i będzie realizował zamówienie, do realizacji, którego wymagane się ww. doświadczenie;

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym: pojazdy do odbierania odpadów komunalnych:

a) co najmniej 2 pojazdy bezpylne (śmieciarki) przystosowane do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 18 Mg z funkcją kompaktującą z normą emisji spalin minimum EURO 5 (odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości),

b) co najmniej 1 pojazd specjalistyczny typu „hakowiec” przystosowany do wywozu kontenerów o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 Mg wyposażony w urządzenie hakowe oraz w system HDS z normą emisji spalin minimum EURO 5 (odbiór kontenerów z PSZOK oraz worków typu big bag),

c) co najmniej 1 pojazd specjalistyczny typu „hakowiec” przystosowany do wywozu kontenerów powyżej 30 m3, o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 Mg wyposażony w urządzenie hakowe (odbiór „dużych kontenerów” z PSZOK oraz odbiór odpadów problemowych – wielkogabarytowych – np. zbiórka mobilna),

d) co najmniej 1 pojazd bezpylny (śmieciarka) o dopuszczalnej masie całkowitej od 1,5 do 3 Mg (odbiór odpadów z terenów trudno dostępnych – trudno dojezdnych),

e) co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbioru odpadów selektywnie zebranych w workach,

f) co najmniej 1 pojazd przystosowany do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej.

Wszystkie pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony wspólnie, jeśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą realizować zamówienie;

4) dysponować odpowiednim potencjałem osobowym:

Potencjał ludzki

a) liczba kierowców z odpowiednimi uprawnieniami odpowiadającymi poszczególnym rodzajom pojazdów wskazanych w ust. 6.1 pkt 3 – co najmniej 4 kierowców,

b) liczba ładowaczy – pracowników fizycznych – co najmniej 4,

c) zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności kierowcy, pracownika fizycznego byli zatrudnieni na umowę o pracę.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/06/2021
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/06/2021
Ortszeit: 12:00
Ort:

Urząd Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki.

Otwarcie ofert następuje poprzez zalogowanie się na miniPortalu, wejście w menu „Deszyfrowanie” i wybranie pliku do odszyfrowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
VI.3)Zusätzliche Angaben:

11.1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 108 000,00 PLN (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100 groszy).

11.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

11.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie wadium do upływu terminu związania ofertą.

11.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, nr 45 8179 0009 0030 1266 2000 0010.

11.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego.

11.6. Wadium w formie innej niż pieniądz, wykonawca wnosi w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Beneficjentem wadium wnoszonego w przedmiotowej formie jest gmina Sadki. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować nieprzerwanie cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

11.7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021