Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 222897-2016

01/07/2016    S125

Belgija-Bruxelles: UCA 15/080 Nabava novog ITSM alata i povezanih usluga osposobljavanja, savjetovanja, podrške i održavanja te provedbe i migracije

2016/S 125-222897

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, General Secretariat
Poštanska adresa: rue de la Loi/Wetstraat 175
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Procurement Coordination Unit
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Telefaks: +32 2-2810262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1466
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

UCA 15/080 Nabava novog ITSM alata i povezanih usluga osposobljavanja, savjetovanja, podrške i održavanja te provedbe i migracije

Referentni broj: UCA 15/080.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48900000 Razni programski paketi i računalni sustavi
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Osnovni projekt koji je predmet ugovora opisan je kako slijedi:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje uspostaviti okvirni ugovor za stjecanje rješenja upravljanja IT uslugama (ITSM) i povezanih usluga osposobljavanja, savjetovanja, podrške i održavanja te provedbe i migracije.

Glavni su ciljevi ugovora provođenje ITSM rješenja u prostorima Glavnog tajništva Vijeća: vidjeti mrežnu adresu iz odjeljka I.3. za detaljni opis (Prilog 1. „Upute za nadmetanje” — odjeljak 2.2. „Predmet ugovora”).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)
72212781 Usluge razvoja programske podrške za upravljanje sustavom
72220000 Usluge sistemskog i tehničkog savjetovanja
72250000 Sistemske usluge i usluge potpore
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

prostori Vijeća Europske unije na adresi rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Indikativna procjena količina za licence i usluge koje će se nabaviti tijekom cjelokupnog trajanja ugovora navedena je u nastavku.

Međutim, stvarna vrijednost okvirnog ugovora ovisit će o količinama licenci i usluga, koje će Glavno tajništvo Vijeća naručiti putem potpisivanja određenih narudžbenica.

Nabavljene licence pružaju pristup samoposlužnim funkcijama za 3 500 krajnjih korisnika i pristup podržanim postupcima za 500 korisnika.

Procijenjena količina u pogledu korisnika:

— korisničke licence (pristup samoposlužnom portalu): najviše 3 500 veza (najviše 250 istovremenih),

— podrška prve razine: najviše 50 veza (najviše 30 istovremenih),

— podrška druge razine: najviše 250 veza (najviše 130 istovremenih).

Vidjeti mrežnu adresu iz odjeljka I.3. za više informacija (Prilog 1. „Upute za nadmetanje” — odjeljak 4. „ITSM rješenje”).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 0.01 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Glavno tajništvo Vijeća ne objavljuje procijenjene novčane vrijednosti svojih ugovora (vidjeti točke II.1.5. i II.2.6. „Procijenjena vrijednost”). Procijenjeni opseg usluga naveden je u uputama za nadmetanje.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Molimo pogledajte odjeljak 3.2.2.a) uputa za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Molimo pogledajte odjeljak 3.2.2.b) uputa za nadmetanje.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Molimo pogledajte odjeljak 3.2.2.b) uputa za nadmetanje.

1. Tijekom posljednje 3 financijske godine, ukupni godišnji promet za ITSM proizvode i usluge mora iznositi najmanje 1 000 000 EUR/godišnje.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Molimo pogledajte odjeljak 3.2.2.c) uputa za nadmetanje.

1. Sažeta, opća prezentacija poduzeća, njegovih proizvoda te kataloga usluga.

2. Upute na prijašnje ugovore slične prirode izvršene tijekom posljednje 3 godine (za svaku referencu navesti: klijenta, rok izvršenja, vrijednost ugovora i detaljne informacije o prirodi i opsegu pruženih usluga):

a) prilagodba i provedba ITSM rješenja i povezane savjetodavne usluge, uključujući migraciju iz softverskg paketa BMC SD, ako postoji;

b) integracija ITSM rješenja s vanjskim sustavima;

c) za organizaciju slične veličine: 3 500 zaposlenika i 250 zaposlenika korisničke podrške.

3. Izjava s detaljima o natjecateljevom broju dostupnog osoblja u području ITSM razvoja i savjetodavnih usluga iz odjeljka II.1.4.

4. Opis tehničke i logističke opreme natjecatelja te njegove mjere za osiguravanje kvalitete usluga.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

1. Sve usluge iz odjeljka II.1.4. (vidjeti upute za nadmetanje 2.2. „Predmet ugovora”) moraju biti pokrivene.

2. Trebaju biti pružena najmanje 2 ugovora, slična u pogledu opsega i ciljeva, zaključena tijekom posljednje 3 godine (datum potpisa).

3. Najmanje 2 savjetnika trebaju biti na raspolaganju za sudjelovanje i provedbu tijekom trajanja ugovora.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

1. U razdoblju od 3 godine nakon sklapanja početnog ugovora, Tajništvo može koristiti pregovarački postupak s gospodarskim subjektom s kojim je ugovor sklopljen, bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za nove usluge koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga pod uvjetom da su te usluge u skladu s osnovnim projektom opisanim u II.1.4.

2. Radni jezik: radni jezik za pružanje usluga bit će engleski jezik.

3. Naknadni dokumenti: upute za nadmetanje bit će pružene samo na engleskom jeziku s obzirom na to da je engleski radni jezik u informacijskoj tehnologiji.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/08/2016
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/08/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Vijeće Europske unije, General Secretariat, rue de la Loi/Wetstraat 175, 1040 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: tendering@consilium.europa.eu

Ako ponuditelj nije u mogućnosti poslati predstavnika(e), može zatražiti izvješće s otvaranja ponuda putem iste adrese.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se može podnijeti Općem sudu u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi. Vremenska se ograničenja povećavaju zbog udaljenosti u utvrđenom razdoblju od 10 dana neovisno o mjestu poslovnog nastana ili uobičajenom boravištu dotične osobe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, General Secretariat
Poštanska adresa: rue de la Loi/Wetstraat 175
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Telefaks: +32 2-281-0262
Internetska adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/06/2016