Diensten - 222905-2016

01/07/2016    S125

België-Brussel: Meting van het gebruik van het audiovisueel materiaal geproduceerd door de Europese instellingen en verspreid via de televisies — Interinstitutionele procedure (Europese Commissie en Europees Parlement)

2016/S 125-222905

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, direction générale de la communication, direction «Médias», unité «Audiovisuel»
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meting van het gebruik van het audiovisueel materiaal geproduceerd door de Europese instellingen en verspreid via de televisies. Interinstitutionele procedure (Europese Commissie en Europees Parlement).

Referentienummer: COMM/DG/AWD/2016/387.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van een dienst voor de tracering en meting van het gebruik van audiovisueel materiaal dat door de instellingen wordt geproduceerd en ter beschikking wordt gesteld van de media en andere geïnteresseerde doelgroepen. De gevraagde dienst omvat het traceren en meten van het gebruik van de videobeelden die worden verspreid door alle omroepkanalen van de 2 Europese instellingen door een panel van televisiekanalen dat vooraf door de instellingen is vastgelegd. Dit panel bestaat uit kanalen van de lidstaten, externe landen en pan-Europese kanalen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-code: FR421 Bas-Rhin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel en Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gevraagde dienst omvat het traceren en meten van het gebruik van de videobeelden die worden verspreid door alle omroepkanalen van de 2 Europese instellingen door een panel van televisiekanalen dat vooraf door de instellingen is vastgelegd.

Dit panel bestaat uit 220 televisiekanalen van de 28 lidstaten, externe landen en pan-Europese kanalen. Het omvat de kanalen met de hoogste kijkcijfers voor een land of regio en/of specifieke belangstelling voor Europese instellingen. De monitoring van deze 220 kanalen moet op permanente basis gebeuren, 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. Monitoring is de bekwaamheid om de tv-kanalen van het panel op te pikken en de afbeeldingen terug te vinden die worden opgesteld en verspreid door de instellingen binnen programma's van deze tv-kanalen.

De grootste nauwkeurigheid van detectie van afbeeldingen van de instellingen (uitgedrukt tot op de seconde nauwkeurig) wordt vereist en moet nauwgezet in de inschrijving worden vastgelegd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 verlengingen van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/08/2016
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/08/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement, Wiertzstraat 60, bâtiment Jozsef Antall, bureau -2Q129, 1047 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

om te vermijden dat ze van rechtswege niet worden toegelaten tot de opening van de inschrijvingen, wordt de inschrijvers die hieraan willen deelnemen gevraagd dit uiterlijk 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen per e-mail (avtenders@europarl.europa.eu) mee te delen. Er mag slechts 1 vertegenwoordiger per inschrijver aanwezig zijn. Zie het bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2020.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Binnen de 3 jaar na sluiting van de initiële raamovereenkomst mag het Parlement een beroep doen op een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging van opdracht, overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, zoals gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2016