Usługi - 222905-2016

01/07/2016    S125

Belgia-Bruksela: Pomiar wykorzystania materiałów audiowizualnych wyprodukowanych przez instytucje europejskie i nadawanych przez kanały telewizyjne — procedura międzyinstytucjonalna (Komisja Europejska i Parlament Europejski)

2016/S 125-222905

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, direction générale de la communication, direction «Médias», unité «Audiovisuel»
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pomiar wykorzystania materiałów audiowizualnych wyprodukowanych przez instytucje europejskie i nadawanych przez kanały telewizyjne. Procedura międzyinstytucjonalna (Komisja Europejska i Parlament Europejski).

Numer referencyjny: COMM/DG/AWD/2016/387.
II.1.2)Główny kod CPV
79300000 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usługi śledzenia i pomiaru wykorzystania materiałów audiowizualnych wyprodukowanych przez instytucje europejskie, udostępnianych środkom przekazu i innym zainteresowanym odbiorcom. Wymagana usługa polega na śledzeniu i mierzeniu wykorzystania materiałów wideo 2 instytucji europejskich rozpowszechnianych przez wszystkie kanały nadawania w obrębie panelu kanałów telewizyjnych wskazanych przez instytucje. Panel obejmuje kanały telewizyjne z państw członkowskich, z państw spoza Unii oraz kanały ogólnoeuropejskie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela i Strasburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymagana usługa polega na śledzeniu i mierzeniu wykorzystania materiałów wideo 2 instytucji europejskich rozpowszechnianych przez wszystkie kanały nadawania w obrębie panelu kanałów telewizyjnych wskazanych przez instytucje

Panel obejmuje 220 kanałów telewizyjnych z 28 państw członkowskich, z państw spoza Unii oraz kanały ogólnoeuropejskie. Obejmuje kanały cieszące się największą oglądalnością w danym kraju lub regionie lub szczególnie interesujące dla instytucji europejskich. Monitorowanie tych 220 kanałów musi odbywać się w sposób ciągły, całodobowo i całorocznie. Monitorowanie oznacza zdolność przechwytywania kanałów TV z panelu i wyszukiwania obrazów wyprodukowanych i rozpowszechnianych przez instytucje w ramach audycji tych kanałów TV.

Wymagać się będzie najwyższego poziomu dokładności wykrywania obrazów instytucji (z dokładnością do sekundy). Należy go wyraźnie określić w ofercie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

3 ponowienia po 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Parlament Europejski, 60 rue Wiertz, bâtiment Jozsef Antall, bureau -2Q129, 1047 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

uprasza się oferentów, którzy chcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, o zgłoszenie się pod karą odmowy prawa do udziału w otwarciu ofert, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert pocztą elektroniczną (avtenders@europarl.europa.eu), przy jednoczesnym ograniczeniu liczby przedstawicieli do 1 osoby. Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2020.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Przez 3 lata od zawarcia początkowej umowy ramowej Parlament będzie mógł skorzystać z procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia o nowym zamówieniu, zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.10.2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, zmienionego rozporządzeniem (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/1929 z dnia 28.10.2015.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2016