Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 222905-2016

01/07/2016    S125

Belgia-Bruxelles: Măsurarea utilizării de materiale audiovizuale produse de instituțiile UE și difuzate de canalele de televiziune – Procedură interinstituțională (Comisia Europeană și Parlamentul European)

2016/S 125-222905

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, direction générale de la communication, direction «Médias», unité «Audiovisuel»
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Măsurarea utilizării de materiale audiovizuale produse de instituțiile UE și difuzate de canalele de televiziune. Procedură interinstituțională (Comisia Europeană și Parlamentul European).

Număr de referinţă: COMM/DG/AWD/2016/387.
II.1.2)Cod CPV principal
79300000 Studii de piaţă şi cercetare economică; sondaje şi statistici
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestarea unui serviciu de monitorizare și de măsurare a utilizării de materiale audiovizuale produse de instituții și puse la dispoziția mijloacelor de comunicare în masă și a altor părți interesate. Serviciul solicitat constă în monitorizarea și măsurarea utilizării imaginilor video difuzate de toate canalele celor 2 instituții europene prin intermediul unui set de canale de televiziune predefinit de instituțiile vizate. Acest set este alcătuit din canale care emit din statele membre, din țări din afara Uniunii Europene și din canale paneuropene.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Locul principal de executare:

Bruxelles și Strasbourg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciul solicitat constă în monitorizarea și măsurarea utilizării imaginilor video difuzate de toate canalele celor 2 instituții europene prin intermediul unui set de canale de televiziune predefinit de instituțiile vizate.

Acest set este alcătuit din 220 de canale de televiziune care emit din cele 28 de state membre, din țări din afara Uniunii Europene, precum și din canale paneuropene. Acestea includ canalele cu cele mai ridicate audiențe pentru o țară sau o regiune și/sau care prezintă un interes special pentru instituțiile europene. Monitorizarea acestor 220 de canale va trebui să se realizeze pe bază permanentă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Prin monitorizare se înțelege capacitatea de a recepționa canalele de televiziune din cadrul setului și de a localiza imaginile produse și difuzate de instituțiile vizate în cadrul programelor acestor canale de televiziune.

Cel mai înalt nivel de precizie a detectării imaginilor instituțiilor (exprimat până la cea mai apropiată secundă) va fi solicitat și va trebui să fie stipulat clar în ofertă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

3 reînnoiri de 12 luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea caietul de sarcini al licitației (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/08/2016
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/08/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

Parlamentul European, 60 rue Wiertz, bâtiment Jozsef Antall, bureau -2Q129, 1047 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Sub rezerva refuzului accesului pe deplin la deschiderea ofertelor, ofertanții care doresc să participe la deschiderea ofertelor trebuie să își confirme intenția cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data de deschidere a ofertelor, prin e-mail (avtenders@europarl.europa.eu), limitându-și reprezentarea la o singură persoană. A se vedea caietul de sarcini.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

2020.

VI.3)Informații suplimentare:

Pe parcursul celor 3 ani ulteriori încheierii contractului-cadru inițial, Parlamentul poate iniția o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.10.2012 privind normele financiare aplicare bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28.10.2015.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/06/2016