Diensten - 222917-2021

04/05/2021    S86

Nederland-Zevenbergen: Reparatie en onderhoud van pompen

2021/S 086-222917

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Moerdijk
Nationaal identificatienummer: 541872553
Postadres: Pastoor van Kessellaan 15
Plaats: Zevenbergen
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
Postcode: 4761 BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Ellen Renzen - van Dijk
E-mail: inkoop@moerdijk.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.moerdijk.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=C65F5068-043C-D6B9-0D25F0F9D56E7C56
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Preventief en correctief onderhoud pompinstallaties gemeente Moerdijk

Referentienummer: SIW008342
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50511000 Reparatie en onderhoud van pompen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Moerdijk is op zoek naar een partij die de gemeente ontzorgt op het gebied van het reinigen, preventief & correctief onderhoud en het 1e en 2e-lijns correctief onderhoud aan en het vervangen van diverse onderdelen van de diverse riool technische installaties binnen het grondgebied van de gemeente Moerdijk. Inspectie conform de Beoordelingsrichtlijn (BRL) K14020/01 valt tevens onder deze opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50511100 Reparatie en onderhoud van vloeistofpompen
90470000 Diensten voor rioolreiniging
45259100 Reparatie en onderhoud van afvalwaterinstallatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Moerdijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigen, preventief & correctief onderhoud en het 1e en 2e-lijns correctief onderhoud aan en het vervangen van diverse onderdelen van de diverse riool technische installaties binnen het grondgebied van de gemeente Moerdijk.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1: Plan van aanpak met betrekking tot de uitvoering van het preventief en correctief onderhoud van de gemeentelijke pompinstallaties / Weging: 17,5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: K2: Plan van aanpak met betrekking tot risico’s en beheersmaatregelen voor het preventief en correctief onderhoud van de gemeentelijke pompinstallaties / Weging: 12,5 %
Prijs - Weging: 70 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst heeft een vaste looptijd van twee (2) jaar. De overeenkomst kan vier keer worden verlengd voor de duur van één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/06/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/07/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/06/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Arrondissement Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Fax: +31 883610276
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021