Diensten - 222937-2021

04/05/2021    S86

Nederland-Deventer: Diensten in verband met afvalwater

2021/S 086-222937

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Deventer
Nationaal identificatienummer: 52675118
Postadres: Grote Kerkhof 1
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7411 KT
Land: Nederland
Contactpersoon: Tijn Oostewaal
E-mail: inkoop@deventer.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deventer.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/385b7152f0bd38b062066609eab6c699
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/385b7152f0bd38b062066609eab6c699
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Programma van Eisen Preventief onderhoud, reiniging en inspectie van stads- en dorpsgemalen

Referentienummer: A-1748
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90400000 Diensten in verband met afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het uitvoeren van preventief onderhoud, inspectie en het reinigen van/aan rioolgemalen, bergbezinkinstallaties en tunnelgemalen in de gemeente Deventer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deventer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca 176 per jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee maal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst twee maal met één jaar te verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— alle eisen uit het bijgevoegde pve.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/06/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/07/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/06/2021
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel - locatie Zwolle
Postadres: Postbus 10067
Plaats: Zwolle
Postcode: 8000 GB
Land: Nederland
E-mail: kanton-zwolle@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: n.v.t.
Plaats: Almelo
Postcode: n.v.t.
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb.almelo@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: n.v.t.
Plaats: Almelo
Postcode: n.v.t.
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb.almelo@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021