Dienstleistungen - 222995-2021

04/05/2021    S86

Polen-Niemce: Transport von Haushaltsabfällen

2021/S 086-222995

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Niemce
Nationale Identifikationsnummer: IZP.271.1.2021
Postanschrift: ul. Lubelska 121
Ort: Niemce
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-025
Land: Polen
E-Mail: inwestycje@niemce.pl
Telefon: +48 817561521
Fax: +48 817561790
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.niemce.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: jednostka administracji samorządowej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od 1 dnia marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2023 r.”

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP.271.1.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

2. Zamówienie jest podzielone na części:

— Część 1 zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2023 r. dla sektora I.

— Część 2 zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających zna nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r. dla sektora II.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 845 150.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1 zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2023 r. dla sektora I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Niemce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3. Opis przedmiotu zamówienia i częstotliwość odbioru odpadów dla części pierwszej zamówienia – sektor I:

Uwaga! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części pierwszej zawiera załącznik nr 1a do SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych w pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych gromadzonych na terenie miejscowości: Baszki, Boduszyn, Kolonia Bystrzyca, Ciecierzyn, Dziuchów, Ludwinów, Łagiewniki, Niemce, Rudka Kozłowiecka, Swoboda, Wola Niemiecka, Zalesie, PSZOK.

2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie:

a) odpadów zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: Odpady zmieszane;

b) odpadów z papieru, w tym z tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury- gromadzonych w workach LDPE koloru niebieskiego, o minimalnej pojemności 120 l oznaczonych napisem: Papier;

c) odpadów ze szkła, w skład których wchodzą szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła- gromadzone w workach LDPE koloru zielonego, o minimalnej pojemności 80 l oznaczone napisem: Szkło;

d) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych gromadzonych w workach LDPE koloru żółtego, o minimalnej pojemności 120 l oznaczonych napisem: Metale i tworzywa sztuczne;

e) bioodpadów gromadzonych w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: BIO;

f) popiołu paleniskowego gromadzonego w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: Popiół;

g) przeterminowanych leków z aptek, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.

3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 1, 21-025 Niemce, przeznaczonego do obsługi mieszkańców całej gminy:

a) odpadów z papieru, w tym z tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury;

b) odpadów ze szkła, w skład których wchodzą szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

c) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;

d) popiołu paleniskowego, w miesiącach od października do końca maja;

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych świetlówek;

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości;

g) tworzyw sztucznych (np. meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE);

h) zużytych baterii i akumulatorów;

i) opon (bez felg);

j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (niezawierających azbestu, papy, smoły itp. oraz innych materiałów niebezpiecznych);

k) resztek przeterminowanych chemikaliów, obejmujących przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, opakowania po nawozach (ww. odpady powinny znajdować się w szczelnych i nie cieknących opakowaniach oraz powinny posiadać oryginalne etykiety umożliwiające ich identyfikację),

l) innych drobnych odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych min. tonery i gaśnice;

m) przeterminowanych leków z aptek, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.

4) Odbiór odpadów, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję w systemie akcyjnym tzw. „wystawka”.

5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów wyłącznie segregowanych z 3 gminnych punktów do selektywnej zbiórki odpadów. Lokalizację 3 punktów wskazano w załączniku nr 1 do umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Uciążliwość prowadzenia usługi / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

a) Zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów do instalacji komunalnej lub instalacji zastępczych, określonych dla regionu Centralno-Zachodniego w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022”.

b) Selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2023 r. dla sektora II.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Niemce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4. Opis przedmiotu zamówienia i częstotliwość odbioru odpadów dla części drugiej zamówienia – Sektor II:

Uwaga! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części drugiej zawiera załącznik nr 1b do SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych w pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych gromadzonych na terenie miejscowości: Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Kawka, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Majdan Krasieniński, Nasutów, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek-Kolonia, Wola Krasienińska.

2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie:

a) odpadów zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: Odpady zmieszane;

b) odpadów z papieru, w tym z tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury – gromadzonych w workach LDPE koloru niebieskiego, o minimalnej pojemności 120 l oznaczonych napisem: Papier;

c) odpadów ze szkła, w skład których wchodzą szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła- gromadzone w workach LDPE koloru zielonego, o minimalnej pojemności 80 l oznaczone napisem: Szkło;

d) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych gromadzonych w workach LDPE koloru żółtego, o minimalnej pojemności 120 l oznaczonych napisem: Metale i tworzywa sztuczne;

e) bioodpadów gromadzonych w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: BIO;

f) popiołu paleniskowego gromadzonego w pojemnikach o objętości 0,06 m3 i większej, zgodnych z normą PN/EN 840, oznaczonych napisem: Popiół;

g) przeterminowanych leków z aptek, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.

3) Odbiór odpadów, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję w systemie akcyjnym tzw. „wystawka”.

4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów wyłącznie segregowanych z 3 gminnych punktów do selektywnej zbiórki odpadów. Lokalizację 3 punktów wskazano w załączniku nr 1 do umowy.

5) Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania:

a) zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów do instalacji komunalnej lub instalacji zastępczych, określonych dla regionu Centralno-Zachodniego w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022”;

b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 17, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania – odpad o kodzie 19 12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do instalacji komunalnej lub instalacji zastępczych.

6) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do instalacji komunalnej bądź instalacji zastępczych.

7) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Niemce w II sektorze. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwiają odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji.

8) Właściciel nieruchomości zamieszkałej wyposaża nieruchomość w pojemniki lub kontenery do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz popiołu, które mus...

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Uciążliwość prowadzenia usługi / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

a) Zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów do instalacji komunalnej lub instalacji zastępczych, określonych dla regionu Centralno-Zachodniego w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022”.

b) Selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Zamawiający informuje, że przeprowadził uprzednio już dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 czerwca 2022 r.”. Pierwsze postępowanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28 września 2020 r. i zostało unieważnione dniu 4 listopada 2020 r. zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. Drugie postepowanie zostało opublikowane Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 listopada 2020 r. i zostało unieważnione w dniu 27 stycznia 2021 r. zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 031-077425
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część 1 zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2023 r. dla sektora I

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Artur Cios Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Milejów-Osada, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów
Ort: Milejów-Osada
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 379 629.63 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 230 872.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających zna nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2023 r. dla sektora II.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Artur Cios Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Milejów-Osada, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów
Ort: Milejów-Osada
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 370 370.37 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 401 890.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021