Dienstleistungen - 223030-2021

04/05/2021    S86

Polen-Piekary Śląskie: Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung

2021/S 086-223030

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miasta Piekary Śląskie
Postanschrift: ul. Bytomska 84
Ort: Piekary Śląskie
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-940
Land: Polen
E-Mail: bzp@piekary.pl
Telefon: +49 323939379
Fax: +49 323939379
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://piekary.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: Zagospodarowanie parku międzyosiedlowego w rejonie ulicy Armii Krajowej w Piekarach Śląskich

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271-89/IG/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, ofertowych, przedmiarów robót, w tym przedmiarów robót, STWiORB), informacji BIOZ, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu, uzyskanie prawomocnej decyzji na wycinkę zieleni, wykonanie projektu nasadzeń oraz innych dokumentów, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie: pumptruck – „mały”, pumptruck – „duży”, miasteczko rowerowe, halfpipie – rampa dla deskorolek, oświetlenie terenu, zagospodarowanie terenu, ławki, kosze, stojaki rowerowe oraz pozostałe wskazane w SIWZ, opisie przedmiotu zamówienia i umowie, oraz wynikające z obowiązujących przepisów prawa i norm.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 41 814.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania przez wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez protestu przez właściwy organ / uzyskania prawomocnej decyzji na wycinkę zieleni – jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca dokumentacji projektowej będzie odpowiadał na zapytania wykonawców robót w trakcie przeprowadzanych procedur przetargowych i w razie potrzeby dokonywał modyfikacji, poprawy, uzupełnienia itp. dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego przedmiotu zamówienia.

Ilekroć w jakiejkolwiek części dokumentów przetargowych, ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opisie lub umowie, mowa jest o kompletnej dokumentacji projektowej, dokumentacji lub projekcie należy zawsze odnosić takie wskazanie do całościowego przedmiotu zamówienia objętego umową oraz innych dokumentów, opracowań i czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia – łącznie, pozwalających na realizację robót budowlanych objętych zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia oraz na przeprowadzenie postępowania przetargowego o zamówienie publiczne na roboty budowlane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pumptruck – mały. Przeznaczony do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach, deskorolkach, skierowany do młodszych grup wiekowych.

Pumptruck – duży. Przeznaczony do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach, deskorolkach, skierowany do starszych grup wiekowych.

Miasteczko rowerowe. Budowa miasteczka ruchu rowerowego ma na celu zwiększenie skuteczności nauczania prawidłowego zachowania w ruchu rowerowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

Halfpipe – rampa dla deskorolek.

12. Komunikacja. Przewidzieć chodniki, dojścia i połączenie z układem istniejącym. Układ zaprojektować w sposób minimalizujący ryzyko chodzenia po trawie.

13. Oświetlenie. Należy zaprojektować i uzgodnić likwidację lub wymianę starych latarni. Zaprojektować nowe latarnie. Teren objęty opracowaniem winien być dobrze oświetlony.

14. Zagospodarowanie terenu. Przewidzieć trawnik, komunikację, montaż ławek, koszy, stojaków rowerowych, tablic informacyjnych, regulaminów itp.

15. Ogrodzenie. Dla bezpieczeństwa ogrodzić teren co najmniej ogrodzeniem niskim, zabezpieczającym przed wtargnięciem osób niepowołanych, małych dzieci, psów itp.

16. Bezpieczeństwo. Przewidzieć elementy zabezpieczające poszczególnych urządzeń i atrakcji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 252-636711
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: Zagospodarowanie parku międzyosiedlowego w rejonie ulicy Armii Krajowej w Piekarach Śląskich

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SLO Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Postanschrift: Krzysztoforzyce 203
Ort: Kocmyrzów
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-010
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 38 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Projekt budowlany (PB) (poza koncepcją), projekty wykonawcze (PW), kosztorysy inwestorskie szczegółowe i uproszczone (KI), kosztorysy ofertowe w formacie arkusza kalkulacyjnego (KO), przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/dokonanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 2245877701
Fax: +48 2245877701
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245877701
Fax: +48 2245877701
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021