Dienstleistungen - 223064-2021

04/05/2021    S86

Polen-Gorzów Wielkopolski: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2021/S 086-223064

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Gorzów Wielkopolski
Nationale Identifikationsnummer: NUTS:PL431
Postanschrift: ul. Sikorskiego 3–4
Ort: Gorzów Wielkopolski
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Jabłonowska-Duda
E-Mail: zampub@um.gorzow.pl
Telefon: +48 957355941
Fax: +48 957355612
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wskazanych nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp., w tym wyposażenie ich w pojemniki i/lub kontenery oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.3.2021.AJD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z wskazanych nieruchomości miasta Gorzowa Wlkp. w okresie od dnia podpisania umowy do 30.6.2024.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 191 148.23 PLN / höchstes Angebot: 2 191 148.23 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Gorzów Wielkopolski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odbiór odpadów

1. Usługa obejmuje odbiór przede wszystkim następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach;

2) odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie pojemnikach i kontenerach z podziałem na frakcje:

a) opakowania z papieru i tektury (15 01 01), papier i tektura (20 01 01);

b) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), opakowania z metali (15 01 04), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), tworzywa sztuczne (20 01 39), metale (20 01 40);

c) opakowania ze szkła (15 01 07), szkło (20 01 02);

d) odpady biodegradowalne i zielone (20 02 01);

3) odpadów wielkogabarytowych (20 03 07);

4) zużytych opon (16 01 03).

2. Wykonawca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do:

1) spełnienia wymagań określonych w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);

3) przekazania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przekazania wskazanej frakcji odpadów do instalacji komunalnej (IK);

4) przekazania odebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167);

5) Wykonawca, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, obowiązany jest nie mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, a także nie mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

6) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

3. Wykaz nieruchomości objętych umową:

lp.; adres nieruchomości:

1. ul. Łokietka 22;

2. ul. Jagiellończyka 10;

3. ul. K. Wielkiego 1;

4. ul. Okólna 2;

5. ul. Myśliborska 34;

6. ul. Sikorskiego 3–4;

7. ul. Dobra – Cmentarz;

8. ul. Żwirowa – Cmentarz Komunalny.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Powody odstąpienia od podstawowych trybów udzielania zamówienia: Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) dopuszcza się udzielanie zamówień publicznych w ramach tzw. „in-house”.

Wykonawca Inneko RCS, z którym Zamawiający zamierza przeprowadzić negocjacje, jest osobą prawną i w celu udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki spełnione zostały warunki określone poniżej:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób;

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w pkt a;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Uzasadnienie:

Wykonawca Inneko RCS Sp. z o.o., z którym Zamawiający zamierza przeprowadzić negocjacje, jest osobą prawną i w celu udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki spełnione zostały warunki określone poniżej:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób;

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w pkt a;

Inneko RCS Sp. z o.o. działa na podstawie umowy/statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 23 maja 2017 r. Repertorium A nr 3766/2017. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000667717. Przedmiotem przeważającej działalności jest działalność polegająca na: obróbce i usuwaniu odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, odzysku surowców z materiałów segregowanych, działalności związanej z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związana z gospodarką odpadami, co odpowiada przedmiotowi zamówienia, który podmiot miałby realizować. Ponad 90 % działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Miasto w ramach aktu założycielskiego;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zostało to wykazane w punkcie a.

W związku z powyższym Zamawiający był uprawniony do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

Zaproszenie do udziału w niniejszym postępowaniu przekazano do Inneko RCS Sp. z o.o., ul. Podmiejska 20 w Gorzowie Wlkp.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z wskazanych nieruchomości miasta Gorzowa Wlkp. w okresie od dnia podpisania umowy do 30.6.2024

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/03/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inneco RCS Sp. z o.o.
Postanschrift: Podmiejska 20
Ort: Gorzów Wielkopolski
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 191 148.23 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Powody odstąpienia od podstawowych trybów udzielania zamówienia: Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) dopuszcza się udzielanie zamówień publicznych w ramach tzw. „in-house”.

Wykonawca Inneko RCS, z którym Zamawiający zamierza przeprowadzić negocjacje, jest osobą prawną i w celu udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki spełnione zostały warunki określone poniżej:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób;

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w pkt a;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Uzasadnienie:

Wykonawca Inneko RCS Sp. z o.o., z którym Zamawiający zamierza przeprowadzić negocjacje, jest osobą prawną i w celu udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki spełnione zostały warunki określone poniżej:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób;

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w pkt a;

Inneko RCS Sp. z o.o. działa na podstawie umowy/statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 23 maja 2017 r. Repertorium A nr 3766/2017. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000667717. Przedmiotem przeważającej działalności jest działalność polegająca na: obróbce i usuwaniu odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, odzysku surowców z materiałów segregowanych, działalności związanej z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związana z gospodarką odpadami, co odpowiada przedmiotowi zamówienia, który podmiot miałby realizować. Ponad 90 % działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Miasto w ramach aktu założycielskiego;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zostało to wykazane w punkcie a.

W związku z powyższym Zamawiający był uprawniony do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

Zaproszenie do udziału w niniejszym postępowaniu przekazano do Inneko RCS Sp. z o.o., ul. Podmiejska 20 w Gorzowie Wlkp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021