Dostawy - 223076-2020

13/05/2020    S93

Polska-Lublin: Autobusy transportu publicznego

2020/S 093-223076

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Nałęczowska 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 20-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Siwy-Pachulska
E-mail: ksiwy@ztm.lublin.eu
Tel.: +48 814662900
Faks: +48 814662901

Adresy internetowe:

Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/ztm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 7 szt. autobusów elektrycznych maxi”

Numer referencyjny: DZ.381.UE-6/19
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup taboru bezemisyjnego do obsługi linii komunikacji miejskiej – 7 szt. autobusów elektrycznych maxi wraz z ładowarkami do ich ładowania na zajezdni.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 15 260 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
34144910 Autobusy elektryczne
31158100 Ładowarki do baterii
32441100 Telemetryczny system nadzoru
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod NUTS: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup taboru bezemisyjnego do obsługi linii komunikacji miejskiej – 7 szt. autobusów elektrycznych maxi wraz z ładowarkami do ich ładowania na zajezdni.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. Zakup i dostawę 7 szt. fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów elektrycznych klasy maxi, tej samej marki, zwanymi dalej w SIWZ i załącznikach autobusami EV(electric vehicle) lub Autobusami wyposażonych w kompletacji zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją wyszczególnionymi w § 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Autobusy muszą być kompat. w roz. § 1 ust. 2 Zał. nr 10 do SIWZ z dostarczanymi w ramach zamówienia pn. „Zakup i dostawa autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych” (nr sprawy DZ.381.UE-4/19) ładowarkami małej mocy oraz punktem ładowania.

2.2. Zakup i dostawę 4 sztuk ładowarek dwustanowiskowych zwanych również podwójnymi o mocy większej lub równej 80 kW (2 x 40 kW) o parametrach zgodnych z podanymi w specyfikacji technicznej autobusów EV – Załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją wyszczególnionymi w § 2 wzoru umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ, przeznaczonych do ładowania autobusów, o których mowa w pkt 1.2.1 oraz kompatybilnych z dostarczanymi w ramach zamówienia pn. „Zakup i dostawa autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych” (nr sprawy DZ.381.UE-4/19) Autobusami EV, ładowarkami małej mocy oraz punktem ładowania.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zainstaluje ładowarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przyłączy je do sieci niskiego napięcia oraz uruchomi (w tym przeprowadzi pełną integrację systemów komunikacji ładowarek z Autobusami EV).

2.3. Dostawę narzędzi specjalnych, przyrządów diagnostycznych i kontrolno-pomiarowych, oprzyrządowania, programów do wykonywania prac obsługowo-naprawczych, o których mowa we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;

2.4. Dostawę programów i urządzeń dodatkowych wraz z kosztami montażu, a także wymaganej dokumentacji przewidzianej w załącznikach do SIWZ, w szczególności we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;

2.5. Dostawę i uruchomienie systemu telemetrycznego umożliwiającego monitoring pracy urządzeń elektrycznego układu napędowego baterii trakcyjnych i ładowarek (lub podłączenie dostarczonych autobusów do systemu telemetrycznego dostarczonego w ramach zamówienia pn. „Zakup i dostawa autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych” (nr sprawy DZ.381.UE-4/19), o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis systemu telemetrycznego;

2.6. Integrację systemu umożliwiającego monitoring pracy ładowarek wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz dostarczonych w ramach zamówienia pn. „Zakup i dostawa autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych” (nr sprawy DZ.381.UE-4/19) wraz z funkcjami sterowania wybranymi parametrami pracy(o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna autobusów EV).

2.7. Dostawę po 1 kole zapasowym dla każdego autobusu EV;

2.8. Dostawę zaczepów holowniczych, po jednym z przodu i z tyłu autobusu EV oraz po jednym łączniku zaczepu holowniczego(umożliwiający zamocowanie holu sztywnego przed zderzakiem – jeśli jest przewidywany), w liczbie 5 sztuk na całą dostawę;

2.9. Wykonanie naklejek i oklejenie wszystkich 7 szt. autobusów EV i ładowarek.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 13 %
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki techniczne / Waga: 22 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPW.02.01.00-06-0003/16 „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna struktura transportowa działania 2.1. Zrównoważony transport miejski.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że dla niniejszego postępowania został przeprowadzony dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp. W toku dialogu Zamawiający zebrał informacje w zakresie niezbędnym dla przygotowania postępowania. Dialog został przeprowadzony z sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-619621
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

„Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 7 szt. autobusów elektrycznych maxi”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Solaris Bus & Coach S.A.
Adres pocztowy: ul. Obornicka 46
Miejscowość: Bolechowo-Osiedle, Owińska
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 62-005
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 281 525.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 260 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostawa 4 sztuk ładowarek dwustanowiskowych wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

1.2. Odwołanie.

1.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

1.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.2.4. i 1.2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.3. Skarga do sądu.

1.3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1.3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

1.3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

1.3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

1.3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2020