Usługi - 223125-2020

13/05/2020    S93

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 093-223125

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
Adres pocztowy: ul. 8-go Marca 8
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Dziura
E-mail: Krzysztof.Dziura@pgedystrybucja.pl
Tel.: +48 177497985

Adresy internetowe:

Główny adres: https://pgedystrybucja.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odnowienie wsparcia serwisowego, subskrypcji i licencji dla wielozadaniowego systemu zabezpieczeń (Check Point) dla sieci OT w PGE Dystrybucja S.A.

Numer referencyjny: 219/OR/KD/A/WL/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia serwisowego, subskrypcji i licencji dla wielozadaniowego systemu zabezpieczeń (Check Point) oraz świadczenie dodatkowych godzin wsparcia serwisowego przez Wykonawcę.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48210000 Pakiety oprogramowania dla sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

1. odnowienia wsparcia serwisowego, odnowienia subskrypcji i odnowienia licencji dla wielozadaniowego systemu zabezpieczeń Check Point oraz Wsparcia świadczonego przez Check Point Software Technologies Inc.:

1.1. Smart-1 210 (MGMT) – support Direct Premium 1 rok na koncie nr: 8210393,

1.2. Gateway 5800 HA – support Direct Premium 3 lata na koncie nr: 8209061 wraz z Services (na klaster) – Firewall, Application Control, IPS;

2. wsparcia serwisowego świadczonego przez Wykonawcę w postaci dodatkowych godzin w ilości 210 godzin na każdy rok wsparcia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej i finansowej zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Szczegółowy opis zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Szczegółowy opis kryteriów udziału zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

Zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania Wykonawców, w stosunku, do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 44 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące).

Szczegółowy opis wymagań dotyczących wadium zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowy opis warunków finansowych zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Szczegółowe zapisy dotyczące formy prawnej, jaką musi przyjąć grupa Wykonawców zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Rzeszów – Rzeszów, ul. 8 Marca 6, POLSKA, budynek F, sala konferencyjna nr 10, Dział Zamówień.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowe informacje zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach i na zasadach określonych przepisami art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2020