A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 223172-2022

29/04/2022    S84

Magyarország-Eger: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2022/S 084-223172

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15729325210
Postai cím: Dobó István Tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bori Attila
E-mail: bori.attila@ph.eger.hu
Telefon: +36 36523734
Fax: +36 36523777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eger.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000531632022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000531632022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egri várfal és Hippolit kapu felújítása

Hivatkozási szám: EKR000531632022
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés tárgya: Egri vár déli belső várfala, illetve a Hippolit kapu felújítási munkáinak elvégzése

Felújítási munkák elvégzése az alábbi két részben:

1. rész: Egri vár déli belső várfala felújítási munkáinak elvégzése

2. rész: Hippolit kapu felújítási munkáinak elvégzése

Építési beruházás

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egri vár déli belső várfala felújítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3300 Eger, Vár köz 1. (Hrsz: 5488)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Egri vár déli belső várfala felújítási munkáinak elvégzése

Déli belső várfal felújítása - Eger, Vár köz 1. (Hrsz: 5488)

Építési tevékenység: Műemlék építmény teljes körű felújítása, részleges rekonstrukciója, hasznosítása

Területi védettségi min: Műemlék (törzsszám: 2059)

Környezeti jellemzői: Történelmi belváros, műemléki környezet, intézményi- és lakóövezet

Felújítással érintett alapterület: bruttó 386,9 m2

Munkarészek: Építészet és statika, épületvillamosság

A Varkoch-kaputoronyhoz vezető Déli belső Várfeljáró ma is a Vár legforgalmasabb feljáró útja, amelyen évente több százezer ember halad végig. Az út a Déli belső várfal mentén vezet fel az Alsó várudvar bejáratáig, így megfelelő esztétikai és műszaki állapotának és értelmezhetőségének fontos szerepe van a vendégek érkeztetésében.

Szerződéses feltételek:

1) Nyertes Ajánlattevő a váron belüli munkaterületet saját alkalmazottal vagy alvállalkozóval nem őriztetheti, mivel a Dobó István Vármúzeum (a továbbiakban: DIV) saját fegyveres biztonsági őrséggel rendelkezik. Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell a munkaterületen belül az anyagok, gépek, eszközök megfelelő tárolását, a DIV nem vállal felelősséget a munkaterületen tárolt anyagokért, eszközökért. Az építési tevékenységhez szükséges gépkocsiforgalom esetében a regisztrációt működtet a DIV, a nyertes Ajánlattevő köteles közreműködni a regisztrációban.

2) A szerződéskötést megelőzően Ajánlattevőt organizációs terv készítési kötelezettség terheli (a teljes kivitelezés alatt a látogatóforgalom folyamatos biztosítása szükséges), melynek ajánlatkérői jóváhagyását követően lehetséges csak a szerződés megkötése tekintettel a forrás rendelkezésre állási határidejére. Amennyiben az organizációs terv alapján a teljesítési véghatáridő nem megalapozott, azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől történő visszalépésnek tekinti.

3) Nyertes Ajánlattevő köteles az anyagtárolási helyek kialakítását Ajánlatkérővel előzetesen jóváhagyatni. Nyertes Ajánlattevőnek és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek, valamint a Létesítmény munkálatokkal nem érintett részei károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a nyertes Ajánlattevőt terheli minden felelősség és következmény.

4) Nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a kivitelezéshez szükséges szállítási utak organizálása, és közterületek biztosítása, illetve azok hatósági engedélyeztetése. (Ideértendő a közterület foglalási, behajtási engedélyek a szükséges bontási engedélyek beszerzése is.)

5) Nyertes Ajánlattevő kötelessége legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület megtisztítása.

6) Nyertes Ajánlattevő köteles az építési munkálatokhoz szükséges villamos energia és vízellátást mérőórán/almérőkön keresztül biztosítani és azok költségét - beleértve az elfogyasztott villamos energia és víz díját - ilyen módon viselni.

7) Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége - amennyiben szükséges - a közművekkel történő egyeztetések elvégzése, a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, a szakhatósági nyilatkozatok és közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése, a szakfelügyeletek megrendelése, valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi költség viselése.

8) Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Vár területén más kivitelező is végez kivitelezési tevékenységet. A kivitelezés során kötelesek minden tekintetben egyeztetni velük.

9) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (1) bekezdése értelmében ha az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként rögzíti, hogy a nyertes Ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Az elvégzendő feladatok részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentációban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 140
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

*II.2.5) Értékelési szempontok - Minőségi értékelési szempontok teljes megnevezése:

2. Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

3. Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

4. Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

** Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:

A szerződés teljesítési határideje a közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében: A szerződés hatályba lépésétől számított 140 naptári nap.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hippolit kapu felújítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3300 Eger, Vár köz 1. (Hrsz: 5488)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Hippolit kapu felújítási munkáinak elvégzése

Hippolit kapu - Eger, Vár 1. (Hrsz: 5488)

Területi védettségi min: Műemlék (törzsszám: 2059)

Környezeti jellemzői: Történelmi belváros, műemléki környezet, intézményi- és lakóövezet

Felújítással érintett alapterület: bruttó 76,9 m2 (földszint) + 68,5 m2 (átjáró szintje)

Munkarészek: Építészet és statika, Épületvillamosság, Kertészet

A Varkoch-kaputoronyhoz vezető Déli belső Várfeljáró ma is a Vár legforgalmasabb feljáró útja, amelyen évente több százezer ember halad végig. Az út a Hippolitkaputorony mellett vezet fel az Alsó várudvarhoz, így a kaputorony esztétikai és műszaki állapotának fontos szerepe van a vendégek érkeztetésében. Ajánlatkérő szándéka, hogy a Hippolit-kaputorony is megújuljon.

Szerződéses feltételek:

1) Nyertes Ajánlattevő a váron belüli munkaterületet saját alkalmazottal vagy alvállalkozóval nem őriztetheti, mivel a Dobó István Vármúzeum (a továbbiakban: DIV) saját fegyveres biztonsági őrséggel rendelkezik. Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell a munkaterületen belül az anyagok, gépek, eszközök megfelelő tárolását, a DIV nem vállal felelősséget a munkaterületen tárolt anyagokért, eszközökért. Az építési tevékenységhez szükséges gépkocsiforgalom esetében a regisztrációt működtet a DIV, a nyertes Ajánlattevő köteles közreműködni a regisztrációban.

2) A szerződéskötést megelőzően Ajánlattevőt organizációs terv készítési kötelezettség terheli (a teljes kivitelezés alatt a látogatóforgalom folyamatos biztosítása szükséges), melynek ajánlatkérői jóváhagyását követően lehetséges csak a szerződés megkötése tekintettel a forrás rendelkezésre állási határidejére. Amennyiben az organizációs terv alapján a teljesítési véghatáridő nem megalapozott, azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől történő visszalépésnek tekinti.

3) Nyertes Ajánlattevő köteles az anyagtárolási helyek kialakítását Ajánlatkérővel előzetesen jóváhagyatni. Nyertes Ajánlattevőnek és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek, valamint a Létesítmény munkálatokkal nem érintett részei károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a nyertes Ajánlattevőt terheli minden felelősség és következmény.

4) Nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a kivitelezéshez szükséges szállítási utak organizálása, és közterületek biztosítása, illetve azok hatósági engedélyeztetése. (Ideértendő a közterület foglalási, behajtási engedélyek a szükséges bontási engedélyek beszerzése is.)

5) Nyertes Ajánlattevő kötelessége legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület megtisztítása.

6) Nyertes Ajánlattevő köteles az építési munkálatokhoz szükséges villamos energia és vízellátást mérőórán/almérőkön keresztül biztosítani és azok költségét - beleértve az elfogyasztott villamos energia és víz díját - ilyen módon viselni.

7) Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége - amennyiben szükséges - a közművekkel történő egyeztetések elvégzése, a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, a szakhatósági nyilatkozatok és közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése, a szakfelügyeletek megrendelése, valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi költség viselése.

8) Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Vár területén más kivitelező is végez kivitelezési tevékenységet. A kivitelezés során kötelesek minden tekintetben egyeztetni velük.

9) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (1) bekezdése értelmében ha az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként rögzíti, hogy a nyertes Ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Az elvégzendő feladatok részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentációban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 140
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

*II.2.5) Értékelési szempontok - Minőségi értékelési szempontok teljes megnevezése:

2. Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

3. Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

4. Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

** Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:

A szerződés teljesítési határideje a közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében: A szerződés hatályba lépésétől számított 140 naptári nap.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában Ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak a benyújtásával szükséges igazolni az alkalmassági követelménynek történő megfelelést.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében:

SZ/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

*III.2.2) pont folytatása:

A közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében:

Meghiúsulás, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, a nyertes Ajánlattevő kötbért köteles fizetni. A kötbér alapja a nettó ajánlati ár, számítása naptári napokban történik.

Késedelmi kötbér:

A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, de összesen legfeljebb a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Negyven (40) napon túli, olyan okból előálló késedelem vagy hibás teljesítés esetén, amelyért nyertes Ajánlattevő felelős, Ajánlatkérő kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést vagy elállhat a szerződéstől és kötbér követelésén felül követelheti az okozott kár megtérítését.

Meghiúsulási kötbér:

A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj összegének 25%-a (egyösszegű kötbér). Ajánlatkérő igénybejelentése, amelyben a kötbér jogalapját és összegét megjelöli, esedékessé teszi a meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettséget.

Hibás teljesítési kötbér:

A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű teljesítés felmerülése után a hiba kijavítására kitűzött póthatáridő eredménytelen elteltét követő első naptári naptól jár, minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A hibás teljesítési kötbér mértéke megegyezik a késedelmi kötbér mértékével.

Jótállás: 60 hónap.

Teljesítési biztosíték: 5 %

Jólteljesítési biztosíték: 5 %.

További információ a Közbeszerzési Dokumentumokban és a szerződéses feltételekben található.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi és gazdasági követelményt.

A közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumok benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése értelmében közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az Ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §):

A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi és gazdasági követelményt.

*III.1.3. A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése pont folytatása:

Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra.

A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek.

Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben az M/2. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az eljárást megindító felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.

A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot a gazdasági szereplő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése értelmében közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya - műemlék épület felújítása és/vagy rekonstrukciója - szerinti építési beruházásainak ismertetését.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során Ajánlatkérő vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a szerződést kötő másik fél neve és címe,

- az építési beruházás tárgya (műemlék épület felújítása és/vagy rekonstrukciója),

- az építési beruházás mennyisége (m2),

- építés tevékenység (munkarészek),

- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal),

- a műszaki átadás-átvétel időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve,

- a teljesítés helye,

- referenciát adó természetes személy neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe,

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja esetben, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alábbiak szerint:

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos - az eljárást megindító felhívásban meghatározott - számának megjelölésével együtt.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) a szakmai önéletrajznak az adott szakember által saját kezűleg aláírt példánya benyújtásával igazolandó.

A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell legalább:

- a szakember nevét;

- a szakember iskoláinak és végzettségeinek bemutatását, valamint a végzettség megszerzésének dátumát (év, hónap pontossággal);

- amennyiben a szakember rendelkezik érvényes jogosultsággal, a kamarai nyilvántartási számát, a jogosultság megszerzésének dátumát, a nyilvántartó kamara megnevezését és elektronikus elérési útvonalát;

- amennyiben a szakember nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat megszerzésének dátumát;

- a szakember által ellátott feladat ellátásának helyét és időtartamát kezdés és befejezés dátuma év, hónap pontossággal);

- a szakember által ellátott feladat tárgyát olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés.

*Folytatás a a III.1.2) alkalmassági minimumkövetelményei pontban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében:

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett,

- a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában: műemlék épület(ek) felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárt referenciával, amely esetében a felújítással és/vagy rekonstrukcióval érintett alapterület elérte legalább a bruttó 280 m2-t és amely tartalmazta legalább a következő munkarészeket: építészet és statika, épületvillamosság.

- a közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában: műemlék épület(ek) felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárt referenciával, amely esetében a felújítással és/vagy rekonstrukcióval érintett alapterület elérte legalább a bruttó 100 m2-t és amely tartalmazta legalább a következő munkarészeket: építészet és statika, épületvillamosság.

Az M/1. alkalmassági minimumkövetelményt legfeljebb két szerződésből lehet teljesíteni. Amennyiben az M/1. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés két külön szerződésből származó referenciamunka bemutatásával történik, akkor nem előírás, hogy a két referencia külön-külön tartalmazza a felsorolt munkarészek mindegyikét, hanem a megadott munkarészeket a két külön szerződés együttesen is lefedheti.

Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 7. § 15. pont alatti fogalom értendő.

Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így meghatározott fogalom értendő.

Az M/1. pont tekintetében a felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási és/vagy megerősítési és/vagy bontást követő építési tevékenység értendő.

Ajánlatkérő csak a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik

M/2.1. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-M” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) szakértői jogosultsággal vagy a szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M/2.2. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) szakértői jogosultsággal vagy a szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M/2.3. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) szakértői jogosultsággal vagy a szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető a fentiek közül.

MV-É-M szakterületen megszerzett szakmai tapasztalat bemutatása esetén Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet 1. melléklet VI. pontja 1. része szerinti MV-É-M szakterület rendelkezései szerint amennyiben a megajánlott szakember okleveles építészmérnök végzettséggel rendelkezik, 5 év a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális gyakorlati idő.

MV-ÉG szakterületen megszerzett szakmai tapasztalat bemutatása esetén Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet 1. melléklet VI. pontja 2. része szerinti MV-ÉG szakterület rendelkezései szerint amennyiben a megajánlott szakember okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel rendelkezik, 3 év a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális gyakorlati idő. Amennyiben a megajánlott szakember gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel rendelkezik, 4 év a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális gyakorlati idő.

MV-ÉV szakterületen megszerzett szakmai tapasztalat bemutatása esetén Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet 1. melléklet VI. pontja 2. része szerinti MV-ÉV szakterület rendelkezései szerint amennyiben a megajánlott szakember okleveles villamosmérnök végzettséggel rendelkezik, 3 év a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális gyakorlati idő. Amennyiben a megajánlott szakember villamosmérnök végzettséggel rendelkezik, 4 év a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális gyakorlati idő.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében:

Ajánlatkérő az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő, de legfeljebb 250 millió Forint összegű előleg igénybevételi lehetőséget biztosít a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Előleg igénylése esetén a nyertes Ajánlattevő előleg visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő szerződésben foglalt - áfa és tartalékkeret nélkül számított - vállalkozói díj 5%-át meg nem haladó mértékű előlegként történő kifizetését kéri, úgy mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződésben foglalt - áfa és tartalékkeret nélkül számított - vállalkozói díj 5%-át meghaladó (max. 10%) mértékű előlegként történő kifizetését kéri, úgy biztosíték nyújtására köteles.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerinti tartalékkeretet biztosít, melynek mértéke: a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint az ellenszolgáltatást részletekben teljesíti.

Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.

A nyertes Ajánlattevő az elvégzett műszaki tartalommal arányosan állíthatja ki részszámláit és végszámláját. A nyertes Ajánlattevő 2 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:

- 1. részszámla: 50 %-os készültség esetén a nettó vállalkozási díj 50 %-nak megfelelő értékben,

- 2. részszámla: 75 %-os készültség esetén a nettó vállalkozási díj 25 %-nak megfelelő értékben,

- végszámla: 100 %-os készültség esetén a nettó vállalkozási díj 25 %-nak megfelelő értékben.

A nyertes Ajánlattevő végszámláját az Ajánlatkérő által lefolytatott átadás-átvételi eljárás eredményeként kiállított teljesítésigazolás alapján állíthatja ki és nyújthatja be Ajánlatkérőnek.

A vállalkozói díj megfizetése (az előleget ide nem értve) a nyertes Ajánlattevő általi teljesítést és az Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással - HUF-ban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe.

Amennyiben Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe:

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a 135. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a az irányadóak.

Az építési beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik (2007. évi CXXVII. törvény). Az ÁFA tv. rendelkezései alapján, a törvényben rögzített esetekben, fordított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség áll fenn.

A szerződés finanszírozása a BMÖGF/1118-1/2020 azonosítószámú projekt keretében hazai forrásból történik. A támogatási szerződés 21. pontja szerint a támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2022. december 31. napja, amely határidőig fel nem használt támogatásrészt a Kedvezményezett köteles a központi költségvetésbe visszafizetni.

A támogatás intenzitása: 100 %

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.

A kifizetések, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF

További információ a Közbeszerzési Dokumentumokban és a szerződéses feltételekben található.

*Folytatás a III.2.1) pont

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/05/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/05/2022
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az ajánlatok bontására az EKR rendszerben kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (1c) bekezdése alapján az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásakor ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.

Irányadóak a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és 16. § rendelkezései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak a megajánlani kívánt rész vonatkozásában felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot.

2. AT-nek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz részenként csatolni:

2.1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját;

2.2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

2.3. AT-nek a 321/2015 . (X. 30.) Korm. r. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbej. eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbej.kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

3. Az ajánlatnak részenként tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

4. AT-nek részenként csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!

5. AT-nek ajánlatához csatolnia kell valamennyi megajánlott rész vonatkozásában a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetést teljes egészében beárazva. AT-nek az árazatlan költségvetés minden sorát és oszlopát ki kell töltenie. AT köteles a beárazott költségvetést nem szerkeszthető, cégszerűen aláírt (például .pdf) és szerkeszthető (például .xls) formátumban is csatolni. AT köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munka értékét szerepeltetni az ajánlatában. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban, illetőleg ezek esetleges módosításában meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges. Az ajánlati árra az átalányár szabályai érvényesek.

6. A szerződés teljesítéséhez az alábbi létszámú és jogosultságú szakember szükséges valamennyi részben:

- 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-M” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) szakértői jogosultsággal vagy a szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

- 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) szakértői jogosultsággal vagy a szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

- 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) szakértői jogosultsággal vagy a szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa az M/2. műszaki-szakmai alkalmasság alapján bemutatott szakemberek a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében - amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül - a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg AK a szerződést.

7. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a nyertes AT-ként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozóan megkötött, vagy a konkrét projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra és minden, a szerződésben meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre. A felelősségbiztosításnak továbbá ki kell terjednie harmadik személyeknek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a teljesítés során az AT, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme a közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében: legalább 150 000 000,- Ft/káresemény és 195 000 000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében: legalább 75 000 000,- Ft/káresemény és 110 000 000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. AT-nek ajánlatában erre vonatkozóan csatolnia kell nyilatkozatát.

8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (1) bekezdése értelmében ha az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes AT-ként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. AK a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként rögzíti, hogy a nyertes AT biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. AT ajánlatában részenként köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

9. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az Ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben (1. rész: 3 500 000,- Ft; 2. rész: 1 500 000,- Ft) kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.

Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára 12033007-00102883-03200009 történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén a közleményben a következőket szükséges feltüntetni: „Ajánlati biztosíték - Egri vár 1. rész/2. rész” (az ajánlattétellel érintett résznek megfelelően).

10. AK az ajánlati kötöttség vonatkozásában 2 hónap alatt 60 napot ért.

11. AT-nek részenként csatolnia kell a nyilatkozatát az üzleti titokról.

*Folytatás VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

*Folytatás a VI.3) ponthoz:

12. AT-nek a 2-4. minőségi értékelési szempontok tett megajánlás alátámasztására csatolnia kell az alábbi dokumentumokat a megajánlani kívánt rész vonatkozásában:

Abban az esetben, ha a megnevezett szakember még nem rendelkezik érvényes jogosultsággal:

- AT nyilatkozatát, amelyben megadja a szakember nevét;

- szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat és ezen szakmai tapasztalat megszerzésének dátuma (innen indul a többlet tapasztalat számítása), valamint a többlet megajánlás teljesülése. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell továbbá a szakember iskoláinak és iskolai végzettségeinek bemutatását és a végzettség megszerzésének dátumát (év, hónap pontossággal), a szakember munkahelyeinek bemutatását (kezdés és befejezés dátuma év, hónap pontossággal).

- a szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Abban az esetben, ha a megnevezett szakember rendelkezik érvényes jogosultsággal:

- AT nyilatkozatát, amelyben megadja a szakember nevét;

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki a többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó megajánlás teljesülése. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolására bemutatott szakmai tapasztalatot nem szabad feltüntetni, kizárólag a többlet szakmai tapasztalatot. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell továbbá a szakember iskoláinak és iskolai végzettségeinek bemutatását és a végzettség megszerzésének dátumát (év, hónap pontossággal), a szakember munkahelyeinek bemutatását (kezdés és befejezés dátuma év, hónap pontossággal), a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének dátumát, valamint a nyilvántartó kamara megnevezését és elektronikus elérési útvonalát.

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

13. AK az ajánlatok bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései szerinti lehetőséggel. AK az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes AT számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

14. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. Értékelés módszere: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás; 2-4. értékelési részszempont: arányosítás.

15. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.

16. AK tárgyi eljárásban egyik rész tekintetében sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

17. A felhívás III.1.3) M/1., M/2., valamint SZ/1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

18. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumkban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. irányadó.

19. FAKSZ: dr. Solymos Márton Lajos (00532)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/04/2022