Dienstleistungen - 223180-2021

04/05/2021    S86

Polen-Zabrze: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2021/S 086-223180

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Zabrze - Prezydent Miasta
Nationale Identifikationsnummer: PL229
Postanschrift: ul. Powstańców Śląskich 5-7
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Pracz, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, pok. 220
E-Mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Telefon: +48 323733455/+48 323733537
Fax: +48 323733516
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.miastozabrze.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2021–2023

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.91.2020.JP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w rozumieniu Ustawy z 28 września 1991 roku o lasach, zgodnie z „Uproszczonym planem urządzania lasu komunalnego miasta Zabrze na okres od 1.1.2020 do 31.12.2029” (do wglądu w Wydziale Infrastruktury Komunalnej UM), na którą składać się będzie:

a) Dozór, w tym obchód lasów co najmniej jeden raz w miesiącu, na powierzchni około 165,78 ha w granicach administracyjnych miasta;

b) Prowadzenie składnicy drewna, ewidencja drewna i sprzedaży drewna;

c) Bieżące utrzymanie porządku i czystości;

d) Prowadzenie prac związanych z hodowlą i użytkowaniem lasu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ oraz dokumenty tam wymienione, które stanowią załączniki do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 198 205.99 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03400000 Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft
45111291 Erschließungsarbeiten
77231100 Bewirtschaftung forstwirtschaftlicher Ressourcen
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Zabrze

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Przedmiotem zamówienia jest:

Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w rozumieniu Ustawy z 28 września 1991 roku o lasach, zgodnie z „Uproszczonym planem urządzania lasu komunalnego miasta Zabrze na okres od 1.1.2020 do 31.12.2029” (do wglądu w Wydziale Infrastruktury Komunalnej UM), na którą składać się będzie:

a) Dozór, w tym obchód lasów co najmniej jeden raz w miesiącu, na powierzchni około 165,78 ha w granicach administracyjnych miasta;

b) Prowadzenie składnicy drewna, ewidencja drewna i sprzedaży drewna;

c) Bieżące utrzymanie porządku i czystości;

d) Prowadzenie prac związanych z hodowlą i użytkowaniem lasu.

Stosownie do treści art. 29 ust 3a Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r poz 1502 z późn. zm.) następujących osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: co najmniej 4 osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę, o których mowa w punkcie 5.2.1 B) ppkt 2) i 3) SIWZ. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2021, do 31.12.2023.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: deklaracja nadzoru nad społecznymi akcjami sadzenia lasu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: wykonanie i późniejsza pielęgnacja dodatkowych powierzchni nasadzeń / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 P.z.p, polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w części I pkt 3 SIWZ.

a) informacja o przewidywanych zamówieniach Kod CPV: 77200000-2, 77231100-9, 03400000-4, 45111291-4, 90600000-3.

b) procedura udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres usług i uzasadnienie potrzeby ich wykonania.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteriami Oceny Ofert są: cena-waga 60 %, nadzór leśniczego nad społecznymi akcjami sadzenia lasu - waga 10 %, wykonanie i późniejsza pielęgnacja dodatkowych powierzchni nasadzeń – waga 30 %. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wys. 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty plik zawierający oryginał gwarancji ustanowionej w formie elektronicznej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 252-636770
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2021–2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bilpol Kużaj Sp. k.
Postanschrift: ul. Sokoła 1
Ort: Chorzów
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 859 448.66 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający zastosował procedurę odwróconą o kt.mowa w art 24aa Pzp. Zam. przewiduje udziel. zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, o których szerzej w sekcji II.2.11) ogłoszenia.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1 SIWZ należy dołączyć (przesłać drogą elektroniczną) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci:Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Wykonawca może pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie xml o nazwie „JEDZ”, następnie wejść na stronę: http://espd.uzp.gov.pl i zaimportować pobrany plik JEDZ.

Zamawiający zastrzega jednak, że pełną odpowiedzialność za treść oświadczenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf. 1. Po wypełnieniu JEDZ należy zapisać i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym następnie dołączyć do oferty zgodnie z wymogami w pkt 10.7 SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. Obowiązek złożenia JEDZ dotyczy także podmiotów użyczających Wykonawcy potencjał. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu, Wyk. którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zam. wezwany i przedstawi:

A )informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

B) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

C) oświadczenie Wyk.o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

D) oświadczenie Wyk.o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

E) oświadczenie Wyk. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wyk. może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku Wyk wspólnie składających ofertę dok. o których mowa w pkt 5.2.5 i 5.3.1 SIWZ zobowiązany jest złożyć każdy z Wyk. wspólnie składających ofertę. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsc zam. poza terytorium RP zamiast. dok.,o kt. mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzaj. dok., jakich może żądać Zam. od Wyk.,okresu ich waż. oraz form,w jakich te dok. mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) składa dok. określ, w pkt 5.5.1 SIWZ. Wyk., kt. oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed zawarciem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia,przedłożyć Zam.potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN oraz wypełniony harmonogram robót i fakturowania.Termin związania 2 miesiące oznacza 60 dni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI Pzp. Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g Pzp). Uzupełnienie sekcji VI.3 Inf. dodatkowe: Informacje ogólne: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (przy przesyłaniu korespondencji przez ePUAP proszę wybrać Miasto Zabrze: automatycznie pojawi się adres skrytki e_puap:/2478/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP dostępnych na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. Przystępując do postępowania Wykonawca wyraża zgodę na postanowienia ww. regulaminów.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub odpowiednio pocztę elektroniczną. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonawca składa Zamawiającemu ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w postaci jednego skompresowanego pliku archiwum ZIP zaszyfrowanego zgodnie z trescią Instrukcji użytkownika Systemu Miniprtal ePuap, stanowiącej załącznik do niniejszego SIWZ.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych: doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePuap. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podp. elektr.. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (inne niż oferta, wycofanie, zmiana oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP, TED lub ID postępowania (przy przesyłaniu korespondencji przez ePUAP proszę wybrać Miasto Zabrze: automatycznie pojawi się adres skrytki e_puap:/2478/SkrytkaESP). Zamawiający komunikuje się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email sekretariat_bzp@um.zabrze.pl Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.1. SIWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021