Bauleistung - 223207-2022

Submission deadline has been amended by:  382297-2022
29/04/2022    S84

Polen-Krakau: Bauarbeiten

2022/S 084-223207

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 382850573
Postanschrift: Królewska 57
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-081
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Kochan
E-Mail: wojciech.kochan@armk.pl
Telefon: +48 601430990
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://armk.pl/powyzej-30000-euro
Adresse des Beschafferprofils: www.armk.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://armk.pl/zamowienia-publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: Postępowanie nr 3/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie.

1.1 Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

1.2 Opis inwestycji – Budowa obiektu jest podyktowana potrzebą zapewnienia siedziby dla orkiestr miejskich (Sinfonietta Cracovia, Capella Cracoviensis). Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” na działkach nr 321/1, 321/2 i 322/5 wraz z: - instalacjami wewnętrznymi w budynku - instalacjami wewnętrznymi w terenie - infrastrukturą drogową (wewnętrzny układ drogowy i stanowiska postojowe) - zbiornikiem retencyjnym z pompownią - rozbiórką obiektów oraz instalacji istniejących na terenie inwestycji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 87 946 987.74 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45111291 Erschließungsarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45232451 Entwässerungs- und Oberflächenarbeiten
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Kraków, ul. Piastowska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.3 Parametry i zakres Etapu I inwestycji: obejmują roboty przygotowawcze w terenie w tym likwidacja istniejących instalacji, nasadzenia drzew, roboty ziemne, wykonanie stanu surowego otwartego obiektu, wykonanie pokrycia dachu, montaż fasad zewnętrznych, wykonanie elewacji zewnętrznej, wykonanie instalacji wewnętrznych deszczowej, odgromowej, sanitarnej podposadzkowej, wykonanie sieci w terenie, wykonanie infrastruktury drogowej wewnętrznej. Kubatura obiektu: 117 470m3, powierzchnia zabudowy: 7734,85m2, przybliżona powierzchnia użytkowa obiektu: 13 398,71m2.

1.4 Inne obowiązki leżące po stronie Wykonawcy:

1.4.1 Koszty obsługi geodezyjnej, geologicznej, nadzoru przyrodniczego, obsługi archeologicznej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza).

1.4.2 Odległości dowozu materiałów oraz wywozu gruzu i ziemi określa Wykonawca.

1.4.3 Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.

1.4.4 Koszty zorganizowania i likwidacji zaplecza budowy oraz ogrodzenia terenu budowy ponosi Wykonawca robót.

1.4.5 Koszty wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i tymczasowego wjazdu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót, koszty zajęcia pasa drogowego.

1.4.6 Uporządkowanie terenu po realizacji prac.

1.4.7 Zapewnienie zaplecza biurowego dla Zamawiającego wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w postaci co najmniej jednego podwójnego kontenera biurowego (o powierzchni co najmniej 30 m2) wyposażonego w co najmniej 4 stanowiska do pracy, szafy, na dokumentację i odzież, węzeł sanitarny w standardzie nie gorszym niż kierownictwo budowy. Ponadto Wykonawca zapewni na budowie salę konferencyjną na cele prowadzenia narad (mogącą pomieścić min. 15 osób).

1.4.8 W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania remediacji gruntu, w związku z wynikami i wnioskami z badań gruntu jakie Wykonawca ma zrealizować w miejscu zbiorników po zlikwidowanej stacji paliw, Strony uzgodnią stosowny aneks do umowy i przewidują możliwość zwiększenia wynagrodzenia oraz ewentualnie wydłużenia terminu realizacji.

1.5 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej w skrócie STWiORB) oraz przedmiarem.

1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, oraz STWiORB, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik B do SWZ i będące jej integralną częścią.

1.7 Roboty realizowane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC (pierwsze wydanie w języku angielskim i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC, tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 - nazywane dalej FIDIC - czerwona książka, zwane dalej Warunkami Kontraktowymi).

1.8 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP.

1.9 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą i logo firmy.

1.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie prowadzonych prac, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac.

1.11 Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie warunków i zgody prowadzenia robót w rejonach (strefach) innych operatorów jak przykładowo elektryka, gaz, woda, kanalizacja, drogi, nadzór archeologiczny, konserwatorski, przyrodniczy, itp.

1.12 Wykonawca musi zaoferować 72 miesięczny okres gwarancji i 72 miesięczny okres rękojmi na całość zamówienia. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie Kierownika Budowy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 87 946 987.74 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz podstawy do wykluczenia w dokumentacji postępowania.

Wykonawca musi wadium wysokości wynoszącej kwotę 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały przedstawione zgodnie z dokumentami zamówienia w formie projektowanych postanowień umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie http://armk.pl/zamowienia-publiczne informacje o złożonych ofertach i ich cenach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

4. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Odwołanie przysługuje na:

6.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

6.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

6.3 zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

9. W pkt 21) SWZ Zamawiający przedstawił szczegółowe pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

10. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny.

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

12. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 10 i 11 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/04/2022