Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 223235-2014

Wyświetl widok skrócony

03/07/2014    S125

Polska-Puchaczów: Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)

2014/S 125-223235

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance, Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska, Osoba do kontaktów: Adam Wasil, Puchaczów21-013, Polska. Tel.: +48 814625122. Faks: +48 814625007. E-mail: awasil@lw.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.6.2014, 2014/S 107-189039)

Przedmiot zamówienia:
CPV:42417230 Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)

Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)

Zamiast: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.9.2014 Zakończenie 31.12.2014

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata za dostawę nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT z naniesionym symbolem PKWiU (CPV) wystawionych na następujących zasadach:

a) po dostawie przenośnika w całości (kompletnego) potwierdzonej protokółem kompletności dostawy na wartość 80 % ceny przenośnika określonej w § 6 wzoru umowy,

b) po odbiorze końcowym przenośnika (kompletnego) potwierdzonym protokółem odbioru końcowego na wartość 20 % ceny przenośnika określonej w § 6 wzoru umowy.

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1)spełniający warunki określone w art. 22. ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali zamówienia na co najmniej dwie dostawy przenośników zgrzebłowych podścianowych o długości części mostowej minimum 12 metrów i szerokości minimum 900 mm które pracowały lub pracują w kopalni węgla kamiennego odpowiadającą rodzajem i zakresem przedmiotowi przetargu;

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga, by Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN netto lub więcej, oraz byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 PLN netto lub więcej;

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.7.2014 (08:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

15.7.2014 (08:30)

Powinno być: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.9.2014 Zakończenie 28.2.2015

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata ceny za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT z naniesionym symbolem PKWiU (CPV), wystawionych na następujących zasadach:

a) po podpisaniu przez Strony Protokołu Kompletności Dostawy na kwotę stanowiącą równowartość 80 % ceny za dostawę określonej w § 6 wzoru umowy,

b) po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego – bez zastrzeżeń na kwotę stanowiącą równowartość 20 % ceny za dostawę określonej w § 6 wzoru umowy.

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1)spełniający warunki określone w art. 22. ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali zamówienia na co najmniej dwie dostawy przenośników zgrzebłowych podścianowych o szerokości wewnętrznej rynnociągu minimum 900 mm które pracowały lub pracują w kopalni węgla kamiennego odpowiadającą rodzajem i zakresem przedmiotowi przetargu;

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga, by Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN netto lub więcej, oraz byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 PLN netto lub więcej;

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.7.2014 (08:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

22.7.2014 (08:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.