Services - 223256-2019

14/05/2019    S92

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2019/S 092-223256

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Univerza v Ljubljani
Nacionalna identifikacijska številka: 5085063000
Poštni naslov: Kongresni trg 12
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Natečaj za UL FFA IN UL FS, 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za farmacijo

Referenčna številka dokumenta: 402-8/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo

UL FFA in UL FS

2. faza arhitektura: UL FFA

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

Skladno z natečajnimi pogoji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. Skladnost zasnove s prostorskimi akti (OPN MOL ID) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

2. Kakovost arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove

Izpolnjevanje programskih zahtev: upoštevanje specifičnih zahtev naročnika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njim,

Kakovost arhitekturne rešitve: jasnost in izvirnost izraza

Celovit arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije

3. Merila gospodarnosti, trajnostnosti in energetske učinkovitosti

Gospodarna izvedba gradnje ter gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/09/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

1. nagrada 20 000,00 EUR

2. nagrada 16 000,00 EUR

3. nagrada 12 000,00 EUR

Tri priznanja po 6 000,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 66 000,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

6 odškodnin a 1 000,00 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6 000,00 EUR

Če bo podeljenih več kot 6 odškodnin se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm., dekanja UL FFA
Članica (naročnik): Irena Leban, univ. dipl. inž. arh.
Član (naročnik): prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem.
Član (naročnik): Andrej Kalamar, univ.dipl.inž.arh.
Član (ZAPS): prof. arch. DI Roger Riewe
Član (ZAPS): Boris Bežan, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (naročnik): izr. prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Namestnik članov (ZAPS): Aleksander Lužnik, mag. inž. arh.
Poročevalec A: Igor Berlot, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za tehnologijo UL FFA: Smiljan Pavišič, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec investicija GOI: Anton Vidic, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenka GF: doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenec strojne inststalacije: Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str.
Skrbnik natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
Skrbnica natečaja: mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Organizirani ogled lokacije in posvet

Sreda, 19.6.2019 ob 13:00 (FFA)

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj

Četrtek 276.2019

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja

Četrtek 11.7.2019

Rok za postavljanje formalnih vprašanj

(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)

Četrtek 12.9.2019

Rok za odgovore na formalna vprašanja

(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)

Torek 17.9.2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije

Sreda, 25.9.2019 do 16:00 ure

Oddaja makete za:

Torek 15.10.2019 do 12:00 ure

Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom

Predvidoma 10.12.2019

Razstava natečajnih elaboratov

Predvidoma januar 2020

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.9.2019 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Univerza v Ljubljani
Poštni naslov: Kongresni trg 12
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/05/2019