Diensten - 223314-2021

04/05/2021    S86

Nederland-Utrecht: Adviesdiensten inzake milieuproblematiek

2021/S 086-223314

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Nationaal identificatienummer: 482071032
Postadres: postbus 2232
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3500 GE
Land: Nederland
Contactpersoon: Noëmi Groen
E-mail: WVL-Aanbestedingsdocumenten@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infrastructuur en Waterstaat

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ecologisch onderzoek verlichting hoofdwegennet

Referentienummer: 31163978
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbesteding betreft het uitvoeren van een veldonderzoek langs het hoofdwegennet waar nu de verlichting tussen 23:00 en 5:00 uur uit staat.

Doel van dit onderzoek is om in beeld te brengen waar zich langs deze trajecten beschermde soorten of geschikt leefgebied voor deze soorten bevindt, dat verstoord zou kunnen worden door het weer aanzetten van de verlichting. Ook moet het onderzoek informatie opleveren over locaties waar mitigerende maatregelen mogelijk zijn.

Voor nadere informatie wordt kortheidshalve verwezen naar de vraagspecificatie (bijlage J).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 564 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73300000 Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

270 000.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De looptijd is van begin maart 2021 tot 1.12.2021. Als het onderzoek niet volledig in 2021 uitgevoerd kan worden, is er een optie tot verlenging voor de benodigde tijdsduur (2022).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 239-591217
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ecologisch onderzoek verlichting hoofdwegennet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Movares Nederland bv
Nationaal identificatienummer: 30124367
Postadres: Daalseplein 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 SX
Land: Nederland
E-mail: info@movares.nl
Telefoon: +31 302655555
Internetadres: http://www.movares.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 564 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: klachtenmeldpunt@rws.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021