Dienstleistungen - 223334-2021

04/05/2021    S86

Tschechien-Jesenice: Dienstleistungen von Architekturbüros

2021/S 086-223334

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Město Jesenice
Nationale Identifikationsnummer: 00241318
Postanschrift: Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Ort: Jesenice
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 525 42
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Marcela Dupalová
E-Mail: marcela.dupalova@mujesenice.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mujesenice.cz/index.asp
Adresse des Beschafferprofils: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000525
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000525
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000525
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nové centrum Jesenice

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71222000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Freianlagen
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže o návrh je definování prostorového a funkčního řešení nového centra města Jesenice a zpracování komplexního urbanistického návrhu významného městského prostoru včetně nového náměstí, formovaného mj. objemovým řešením staveb tento prostor vytvářejících. Nové centrum bude navrženo podél dvou ulic Říčanská a Budějovická na ploše cca 4 ha. Mělo by sloužit pro přibližně 15 000 místních obyvatel a 10 000 obyvatel ze spádového území. V novém centru může vzniknout výšková dominanta – nová radnice, případně další objekty s vhodnými funkcemi oživujícími prostor města. Zásadní součástí řešení nového centra je umístění všech požadovaných funkcí do stávajících či nově navržených objemů budov a návrh komplexního dopravního řešení. Blíže viz zadávací podmínky.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.10)Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:

Kritériem pro výběr účastníků je jejich portfolio. Portfolio bude obsahovat prokázání technické kvalifikace prostřednictvím referenčních staveb. Vybrané referenční projekty portfolia by měly dokládat zkušenost účastníka a spolupracujících osob vzhledem k předmětu veřejné zakázky. Hodnotícím kritériem při posuzování portfolií bude míra naplnění požadavku na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím referenčních prací – porota bude u předložených prací hodnotit jejich celkovou urbanisticko-architektonickou kvalitu. Blíže viz zadávací podmínky.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Účastník musí být autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, případně autorizovanými architekty či inženýry podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP), jehož je občanem nebo v němž má své sídl

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs
Nichtoffen
Mindestzahl: 4
Höchstzahl: 10
IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

a) komplexní urbanistická a architektonická kvalita navrženého řešení;

b) optimální naplnění požadavků zadavatele;

c) ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost;

d) udržitelnost a energetická a provozní hospodárnost.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch
IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

První cena se stanovuje ve výši 200 000 CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých)

Druhá cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK (slovy: sto padesát tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK (slovy: sto tisíc korun českých).

IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Pro neoceněné návrhy je na náhrady výloh spojených s účastí v soutěži vyčleněna souhrnná finanční částka ve výši 350 000 CZK (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých).

Každý z neoceněných účastníků, který odevzdá soutěžní návrh odpovídající zadání, obdrží náhrady výloh ve výši 50 000 CZK.

V případě, že by byly náhrady výloh vypláceny méně než pěti neoceněným účastníkům, může být každému vyplacena částka maximálně ve výši 60 000 CZK.

IV.3.3)Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc – Řádný člen poroty nezávislý
Ing. arch. Anna Šlapetová – Řádný člen poroty nezávislý
Ing. arch. Petr Vávra – Řádný člen poroty nezávislý
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. – Náhradní člen poroty – nezávislý
Ing. Pavel Smutný, starosta města Jesenice – Řádný člen poroty závislý
Ing. arch. Iva Řehulková, 1. místostarostka města Jesenice – Řádný člen poroty závislý
Ing. Tomáš Chramosil, zastupitel města Jesenice – Náhradní člen poroty – závislý

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021