Dienstleistungen - 223430-2021

04/05/2021    S86

Polen-Warschau: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2021/S 086-223430

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-955
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-Mail: sylwia.glowala@bgk.pl
Telefon: +48 225998048
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bgk.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Poręczenie” w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Referenznummer der Bekanntmachung: DZZK/153/DIF/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Poręczenie” w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ cz. V

Los-Nr.: V
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Część V – obejmuje świadczenie przez Wykonawcę zadania:

wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu instrumentu finansowego „Poręczenie” oraz udzieleniu co najmniej 64 jednostkowych poręczeń o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego Poręczenie” w łącznej wysokości co najmniej 20 000 000,00 PLN, z wkładu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, w wysokości 4 000 000,00 PLN, uzupełnionego o wkład pośrednika finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 1 000 000,00 PLN. Według stanu na dzień połowy okresu budowy portfela, portfel poręczeń powinien być zbudowany w co najmniej 40 %.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 30/07/2018
Ende: 31/12/2029
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.IF-00-001/16

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 166-379097

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: V
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
30/07/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
Postanschrift: ul. Monte Casino 32
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 70-466
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 320 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część V – obejmuje świadczenie przez Wykonawcę zadania:

wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu instrumentu finansowego „Poręczenie” oraz udzieleniu co najmniej 64 jednostkowych poręczeń o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego Poręczenie” w łącznej wysokości co najmniej 20 000 000,00 PLN, z wkładu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, w wysokości 4 000 000,00 PLN, uzupełnionego o wkład pośrednika finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 1 000 000,00 PLN. Według stanu na dzień połowy okresu budowy portfela, portfel poręczeń powinien być zbudowany w co najmniej 40 %.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 30/07/2018
Ende: 31/12/2029
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 320 000.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
Postanschrift: ul. Monte Casino 32
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 70-466
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

W związku z Preambułą, w umowie operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/V/DIF/088 z dnia 30 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:

14) Kredyt – kredyt, pożyczka lub leasing za wyjątkiem tzw. leasingu zwrotnego, udzielony i wypłacony przez instytucję finansową na realizację inwestycji ostatecznego odbiorcy, stanowiący jego zobowiązania wobec tej instytucji finansowej, spłacony w formie rat kapitałowo-odsetkowych z częstotliwością spłat nie rzadszą niż półroczna, z zastrzeżeniem dopuszczalnego dwunastomiesięcznego okresu karencji (dot. wyłącznie pierwszych 12 miesięcy od wypłaty jakiejkolwiek kwoty kredytu) w spłacie kapitału w ramach umów kredytu zawieranych na min. 5 lat. Wskazana częstotliwość spłat nie dotyczy kredytów obrotowych, udzielonych ostatecznemu odbiorcy na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19.

2. W § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1) okres budowy portfela dla instrumentu finansowego Poręczenie rozpoczyna się od dnia wpłaty przez menadżera pierwszej transzy wkładu Funduszu Funduszy do tego instrumentu finansowego i trwa 30 miesięcy;

3. W § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Okres obowiązywania umowy określony zostaje jako okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2030 r., z zastrzeżeniem tych postanowień, które ze względu na swój cel obowiązują także po zakończeniu obowiązywania umowy, w szczególności postanowień § 15, § 18, § 19 umowy.

4. W § 6 ust. 15 pkt 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1) cykliczne, nie rzadsze niż raz na miesiąc lub kwartał uzyskiwanie od instytucji finansowej informacji o wartości:

a) wypłaconych na rzecz ostatecznych odbiorców kwot kredytu lub postępie w wydaniu przedmiotu leasingu;

b) zwróconych kwot kredytu, niewykorzystanych na cele określone w umowie kredytu;

c) spłaconych rat kapitałowych kredytu.

5. W § 14 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Okres budowy portfela dla dodatkowego wkładu Funduszu Funduszy wniesionego dla instrumentu finansowego na podstawie realizacji Prawa opcji rozpoczyna się od dnia wpłaty przez menadżera pierwszej transzy dodatkowego wkładu Funduszu Funduszy do instrumentu finansowego trwa maksymalnie 30 miesięcy.

6. Załącznik nr 2 do umowy Metryka instrumentu finansowego Poręczenie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

7. Zmiany dotyczące warunków udzielania jednostkowych poręczeń obowiązują od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do zmiany terminu wskazanego w odpowiednich regulacjach i obejmują odpowiednio zawarte i nowe umowy o udzielenie poręczenia. Przedłużenie stosowania lub zmiana warunków udzielania jednostkowych poręczeń, nastąpi w formie pisemnie, w drodze aneksu do umowy.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Sytuacja nie była możliwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (siła wyższa). W związku z tym menadżer zmuszony był do natychmiastowej reakcji, niezbędnej do ograniczenia bezpośrednich skutków epidemii w odniesieniu do firm korzystających z instrumentów finansowych. Wyjątkowy charakter sytuacji i jej skutki stanowią wypełnienie określonych w art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Ponadto, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568), możliwe jest wprowadzenie zmian w zakresie parametrów wsparcie produktu poręczeniowego.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 320 000.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 320 000.00 PLN