Roboty budowlane - 223454-2019

Submission deadline has been amended by:  463064-2019
14/05/2019    S92    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

2019/S 092-223454

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
Warszawa
00-876
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Gowik
Tel.: +48 224331358
E-mail: piotr.gowik@gkpge.pl
Faks: +48 226242555
Kod NUTS: PL91

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgeeo.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2

Numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00091/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45247200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2”. Program modernizacji ESP Porąbka-Żar obejmuje dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeden dotyczący modernizacji hydrozespołów oraz układów technologicznych, oraz drugi – dotyczący obiektów hydrotechnicznych (w szczególności górnego zbiornika)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71337000
71322000
51900000
45251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Energetyków 9, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2”. Program modernizacji ESP Porąbka-Żar obejmuje dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeden dotyczący modernizacji hydrozespołów oraz układów technologicznych, oraz drugi – dotyczący obiektów hydrotechnicznych (w szczególności górnego zbiornika).

2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje:

1) prace wstępne, w tym prace projektowe;

2) modernizację:

a. wykładziny asfaltobetonowej górnego zbiornika wody m.in. czyszczenie, frezowanie, wykonanie nowej warstwy drenażowej, naprawa dylatacji, naprawa drogi na koronie zbiornika,

b. rurociągów derywacyjnych,

c. komory wlotowej, krat, zastawek, zasuw, rurociągów nawadniających,

d. urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA (m.in. w zakresie pomiary poziomu wody – system ASTKZ).

3) realizację robót budowlanych (demontaże, dostosowanie konstrukcji budowlanych do nowego wyposażenia, przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z powyższym zakresem, montaże nowego wyposażenia),

4) rozruch i szkolenie.

3. Całość prac modernizacyjnych realizowana będzie w systemie EPC („Zaprojektuj i buduj”).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na nowy ekran asfaltobetonowy / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 38
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek art. 24 ust. 1 za wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz pkt 14 Pzp, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (art. 133 ust. 4 Pzp), które to przesłanki wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ. Ofertę i JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej, plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp – katalog dokumentów określony został w sekcji VIII ust. 7 SIWZ.

5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów – katalog dokumentów określony został w sekcji VIII ust. 7 SIWZ.

6. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

7. § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) stosuje się odpowiednio.

8. Konsorcjum – dokumenty JEDZ, Oświadczenia stanowiące zał. 4 i 10 do SIWZ składa każdy z Wykonawców.

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp, składa JEDZ oraz dokumenty, o których mowa w ust. i 3-4 powyżej dla tych podmiotów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp tj. dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1) posiadał zdolność kredytową lub środki finansowe na rachunku bankowym na kwotę nie niższą niż 50 000 000,00 PLN.

2) posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 000,00 PLN.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia powyższe warunki mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja o której mowa ust. 3 powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w sekcji VII SIWZ.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1.

7. Na potwierdzenie wstępnego spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) i powyższe informacje potwierdzić oświadczeniem w Części IV w sekcji α (alfa).

8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, wówczas zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku braku średniego kursu NBP w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postęp, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) Pzp dotyczące posiadania zdolność technicznej lub zawodowej,tj.:

1) w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 zamówienie obejmujące budowę, przebudowę lub remont warstwy szczelnej ekranu asfalto-betonowego na obiekcie hydrotechnicznym o wysokości piętrzenia co najmniej 10 m i objętości co najmniej 500 000 m3, przy czym wartość robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub remontu warstwy szczelnej ekranu asfalto-betonowego na obiekcie hydrotechnicznym wynosiła nie mniej niż 20 mln zł netto.

2) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno (1) zamówienie obejmujące wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych wewnętrznej części rurociągów hydroenergetycznych lub wewnętrznej części rurociągów wody surowej (pobieranej ze zbiornika bez filtracji), które transportują wodę w ilości nie mniejszej niż 15 m3/s, przy czym wartość tych robót wynosiła nie mniej niż 500 000 PLN netto.

2. Dysponują co najmniej:

1) Kierownikiem Zespołu Projektowego; Szczegółowy opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w sekcji VI ust. 4 pkt 4 lit. a SIWZ

2) Gł. Konstruktorem/ Inż. Konstruktorem; Szczegółowy opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w sekcji VI ust. 4 pkt 4 lit. b SIWZ

3) Gł. Konstruktorem/ Inż. Konstruktorem. Szczegółowy opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w sekcji VI ust. 4 pkt 4 lit. c SIWZ

3. Posiadają wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 (lub równoważną), w zakresie prowadzenia robót budowlanych.

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z zapisami wskazanymi w ogłoszeniu o zamówieniu.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja o której mowa ust. 4 powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 - 3.

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument JEDZ i powyższe informacje potwierdzić oświadczeniem w Części IV w sekcji α(alfa).

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przy czym wadium musi być złożone przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

2. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia przez Wykonawcę, z którym będzie miała zostać podpisana umowa, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały w Umowie będącej załącznikiem do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia było w formie elektronicznej w oryginale lub notarialnej kopii w formie elektronicznej podpisane elektronicz.

5. Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał przedstawienia do wglądu umowy regulującej współpracę Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji Umowy zostały określone we wzorze Umowy, która stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 14:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w sposób ogólnodostępny w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://swpp2.gkpge.pl.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie https://swpp2.gkpge.pl

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „alfa”, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin realizacji zamówienia o którym mowa w sekcji II.2.7 wynosi 38 miesięcy od wydania NTP (Polecenia Rozpoczęcia Prac) przez Zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

10. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

11. Ofertę wraz z załącznikami pod rygorem nieważności wnosi się w formie elektronicznej poprzez złożenie za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jej złożenia ze strony Wykonawcy.

12. Wykonawca wypełnia w Systemie Zakupowym GK PGE wymagane przez Zamawiającego informacje oraz załącza dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z SIWZ, a następnie podpisuje ww. dokument Podpisem Elektronicznym. Art. 10a ust. 5 ustawy Pzp stosuje się.

13. Każdy z wymaganych dokumentów musi zostać podpisany przez upoważnioną osobę/osoby Podpisem elektronicznym. Oferty oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

14. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

15. Komunikacja zamawiającego z wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE o ile Zamawiający nie wskazał inaczej.

16 informacje zawarte we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w PFU stanowiącym Załączniku nr 2 do SIWZ, w Instrukcji przygotowania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ zostaną udostępnione po złożeniu przez Wykonawcę zobowiązania o zachowaniu poufności zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (Dział VI). Poniżej wyciąg z art. 182 Pzp.

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:

1) [...]

2) [...]

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

2) [...].

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) [...].

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2019