Services - 22347-2022

14/01/2022    S10

Pologne-Katowice: Services de sécurité

2022/S 010-022347

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 252-671861)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Numéro national d'identification: 271506695
Adresse postale: ul. Wojewódzka 19
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 40 - 026
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dorota Buzuk
Courriel: zamowienia@gpw.katowice.pl
Téléphone: +48 326038665
Fax: +48 326038634
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gpw.katowice.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ochrona mienia obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Numéro de référence: FZP/322/47/2021
II.1.2)Code CPV principal
79710000 Services de sécurité
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. W zakres zamówienia wchodzi ochrona obiektów podlegających obowiązkowej ochronie i pozostałych niepodlegających takiemu obowiązkowi – łącznie 37 obiektów, dojazd grup interwencyjnych, dostosowanie i podłączenie systemów alarmowych obiektów Zamawiającego do uzbrojonego stanowiska interwencji Centrum Monitorowania GPW S.A. oraz ich serwisowanie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający nie udostępnia części OPZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodu ochrony poufnego charakteru informacji w nim zawartych - art. 133 ust.3 Ustawy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 KP, kwalifikowanych Pracowników Ochrony, wykonujących czynności wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ (nie dotyczy członków grup interwencyjnych).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 252-671861

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe
Au lieu de:

3. Termin związania ofertą wynosi: 90 dni i upływa w dniu 17.04.2022 r.

Lire:

Termin związania ofertą wynosi: 90 dni i upływa w dniu 23.04.2022 r.

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Au lieu de:
Date: 18/01/2022
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 24/01/2022
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: