Roboty budowlane - 223517-2020

Submission deadline has been amended by:  351141-2020
14/05/2020    S94

Polska-Lublin: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

2020/S 094-223517

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Krochmalna 13j
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Przybysz
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Tel.: +48 814665710

Adresy internetowe:

Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Nałęczowska 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Cezary Poleszak
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Tel.: +48 814665710

Adresy internetowe:

Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/ztm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Krochmalna 13j
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Rój
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Tel.: +48 814665741

Adresy internetowe:

Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa węzłów przesiadkowych: zadania 4–5

Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.29.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Pełna nazwa postępowania:

— zadanie 4: budowa węzła przesiadkowego przy al. Kraśnickiej w Lublinie,

— zadanie 5: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Granitowej w Lublinie.

Powyższe zadania stanowią część projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45112100 Roboty w zakresie kopania rowów
34922100 Oznakowanie drogowe
32570000 Urządzenia łączności
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje zrealizowanie robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, a w szczególności:

1.1. 3.2.1. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla dróg istniejących będących w obszarze budowy, zapewnienie komunikacji pieszej w rejonie przebudowy;

3.2.2. rozbiórkę obiektów budowlanych;

3.2.3. wykonanie rozbiórki istniejących konstrukcji nawierzchni objętych zakresem budowy i przebudowy;

3.2.4. wykonanie koniecznej przebudowy/zabezpieczenia sieci kolidujących: telekomunikacyjnych, wodociągowych, energetycznych, trakcyjnych, gazowych, ciepłowniczych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sieci teletechnicznej, itp.;

3.2.5. budowę i przebudowę pętli komunikacji miejskiej;

3.2.6. 2.1.6. budowę/przebudowę dróg, zatok autobusowych, peronów oraz istniejących ciągów pieszych i dróg rowerowych w niezbędnym zakresie wraz z zapewnieniem odpowiedniego odwodnienia;

3.2.7. budowę miejsc postojowych;

3.2.8. budowę/przebudowę istniejących zjazdów;

3.2.9. ustawienie wiat przystankowych;

3.2.10. budowę przyłącza elektrycznego do biletomatu i wyświetlacza dynamicznej informacji pasażerskiej oraz punktu DIP (konstrukcja wsporcza z wyświetlaczem LED);

3.2.11. budowę budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami oraz instalacjami;

3.2.12. budowę stanowisk do ładowania autobusów elektrycznych;

3.2.13. montaż infrastruktury przystankowej i rowerowej;

3.2.14. budowę infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb monitoringu;

3.2.15. budowę i przebudowę oświetlenia drogowego;

3.2.16. budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, studni chłonnej;

3.2.17. budowę przepompowni wód deszczowych;

3.2.18. budowę przyłączy elektroenergetycznych dla systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, automatów biletowych, szafy IT;

3.2.19. wycinkę, przesadzenie i zabezpieczenie drzew i krzewów na okres budowy;

3.2.20. wykonanie stałej organizacji ruchu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/08/2020
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.05.06.00-06-0002/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia – od daty zawarcia umowy do 31.8.2021.

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w tym zakresie zawarte zostały w SIWZ oraz wzorze umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6, muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów pkt 6.1.

5. Uprawnienia, o których mowa w pkt 6, powinny być wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Osoba przewidziana do wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę przeliczenia dokona Zamawiający.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobligowany jest wykazać:

1) wykonanie (zakończenie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w klasie nie niższej niż Z wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto każda robota.

W przypadku, jeżeli inwestycja obejmowała swoim zakresem układ drogowy, w skład którego wchodziły drogi o różnych klasach, Zamawiający zastrzega, że wartość wybudowanych lub przebudowywanych w ramach takiej inwestycji dróg klasy min. Z powinna wynieść min. 7 000 000,00 PLN brutto.

Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14) doświadczenie konsorcjanta nie powinno być traktowane jako doświadczenie całego konsorcjum. Doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze „wsparcia” pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu;

2) dysponowanie osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

a) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej-drogowej. Ww. osoba musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 1 inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) drogi klasy nie niższej niż Z i wartości robót co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto, przy czym inwestycja ta powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez inwestora;

b) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót branży drogowej, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej-drogowej. Ww. osoba musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej-drogowej;

c) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót branży telekomunikacyjnej, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Ww. osoba musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, POLSKA, pokój nr 9 (I piętro) i będzie poprzedzone sprawdzeniem statusu na platformie e-Zamawiający pod adresem: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny być podpisane przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji ,zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa pkt 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę,w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp.

11. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia, wynosi 60 dni.

13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

14. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 350 000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł i 00/100).

15. Oferty należy składać w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem platformy e‑Zamawiający poprzez link: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4 i 2.5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 20-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020