Marché de travaux - 223530-2021

04/05/2021    S86

Belgique-Malines: Travaux de construction

2021/S 086-223530

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 065-168813)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: VVM De Lijn Technics
Numéro national d'identification: 0242.069.537_22553
Adresse postale: Motstraat 20
Ville: Mechelen
Code NUTS: BE212 Arr. Mechelen
Code postal: 2800
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Peter Suttels — Beheer & Innovatie Infrastructuur
Courriel: peter.suttels.ext@delijn.be
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.delijn.be
Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405560

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kusttram — leveren, plaatsen en in dienst stellen van tractiestations en schakellokalen

Numéro de référence: TECH-PG1732 100046-F05_0
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

De aanneming omvat alle werken (leveringen en prestaties) om te komen tot de volledige installatie, indienst-stelling en werking van tractieonderstations op verschillende locaties aan de Belgische kust.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/04/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 065-168813

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)Autres informations complémentaires:

Het bestand PG1732 Tractie Kust Q_A verduidelijkingen.zip werd nieuw opgeladen.