Werken - 223530-2021

04/05/2021    S86

België-Mechelen: Bouwwerkzaamheden

2021/S 086-223530

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 065-168813)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VVM De Lijn Technics
Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_22553
Postadres: Motstraat 20
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
Contactpersoon: Peter Suttels — Beheer & Innovatie Infrastructuur
E-mail: peter.suttels.ext@delijn.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405560

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kusttram — leveren, plaatsen en in dienst stellen van tractiestations en schakellokalen

Referentienummer: TECH-PG1732 100046-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanneming omvat alle werken (leveringen en prestaties) om te komen tot de volledige installatie, indienst-stelling en werking van tractieonderstations op verschillende locaties aan de Belgische kust.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 065-168813

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het bestand PG1732 Tractie Kust Q_A verduidelijkingen.zip werd nieuw opgeladen.