Lieferungen - 223577-2021

04/05/2021    S86

Polen-Stettin: Schiffe und Boote

2021/S 086-223577

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
Postanschrift: ul. Bytomska 7
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-603
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Gadomska, Katarzyna Nowicka
E-Mail: przetargi@port.szczecin.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.port.szczecin.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Hafeneinrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: OZ-092/2/UE-19/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34500000 Schiffe und Boote
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zgodnie ze szczegółowym Opisem technicznym statku (OTS) zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ, oraz załącznikiem nr 4 – Wzór umowy. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca przeprowadzi również przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 39 980 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zgodnie ze szczegółowym Opisem technicznym statku (OTS) zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ, oraz załącznikiem nr 4 – Wzór umowy. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca przeprowadzi również przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

1.2. Szczegółowy zakres i wymagania co do sposobu realizacji zamówienia zawarte są w dokumentach:

1) Opis techniczny statku (OTS) – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

1.3. Wykonawca jest zobowiązany udzielić minimum 12-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Przedłużenie okresu gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XV pkt 5.5.1 ppkt 2 SIWZ.

1.4. Minimalny uciąg na palu oferowanego statku pożarniczego to 35 T. Oferowany uciąg statku pożarniczego stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV pkt 5.5.1 ppkt 4 SIWZ.

1.5. Maksymalne zanurzenie oferowanego statku pożarniczego to 4,20 m. Obniżenie zanurzenia maksymalnego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XV pkt 5.5.1 ppkt 5 SIWZ.

1.6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu zamawiającego, zgodnie z OTS.

1.7. Wykonawca obowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy w trakcie jego realizacji z zgodnie z § 6 ust. 1 Projektu umowy.

Zamawiający przewiduje udzielić zaliczki w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy na poczet wykonania zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Oferowany okres gwarancji jakości / Gewichtung: 5 %
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie kierownika projektu / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Uciąg na palu / Gewichtung: 15 %
Qualitätskriterium - Name: Zanurzenie / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiotowe zam. jest częścią projektu, który został uwzględniony w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, projekt „Zakup statku pożarniczego dla ZMPSiŚ S.A.".

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonywania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.10.2022.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 230-568018
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remontowa Shipbuilding S.A.
Postanschrift: Swojska 8
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-958
Land: Polen
E-Mail: arydzkowska@remontowa-rsb.pl
Telefon: +48 519630775
Internet-Adresse: http://www.remontowa-rsb.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 28 121 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 39 980 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

a. prace kadłubowe

b. prace ślusarskie

c. prace wyposażeniowe

d. prace stolarskie

e. prace konserwacyjno-malarskie

f. prace maszynowe

g. prace elektryczne

h. rusztowania

i. prace pomiarowe, energetyzację i inne wykonywane przed wyspecjalizowane podmioty rynkowe

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021