Lieferungen - 223626-2021

04/05/2021    S86

die Slowakei-Bratislava: Bremsbeläge

2021/S 086-223626

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 065-168955)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35914939
Postanschrift: Rožňavská
Ort: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 832 72
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Michal Maťaš, CSc.
E-Mail: matas.michal@slovakrail.sk
Telefon: +421 20294405
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/9090

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Brzdové obloženie a kovo-keramické klátiky pre ŽKV

Referenznummer der Bekanntmachung: 27585-S4183/2021-SeOL
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34322300 Bremsbeläge - MA08
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Brzdové obloženie podľa Vyhlášky UIC 541-3 pre železničné koľajové vozidlá (ďalej len ŽKV) vybavené kotúčovou brzdou: 175 cm2 (obloženie - pár 350 cm2) hrúbka obloženia 35 mm a b)200 cm2 (obloženie - pár 400 cm2) hrúbka obloženia 35 mm a 24 mm a ďalej brzdový kovo - keramický klátik zložený z trecieho brzdového materiálu, tenkou zabiehacou vrstvou a s nosného plechu stredný koeficient trenia musí byť v predpísanom rozsahu t. .j. od 0,38 do 0,52.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 065-168955

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 30/04/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 11/05/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 30/04/2021
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 11/05/2021
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: II.2.4)
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis obstarávania:
Anstatt:

e) musí vyhovovať v súčinnosti s brzdovými kotúčmi zo sivej liatiny na ŽKV obstarávateľa.

Predpokladaný počet kusov: typ 200 cm2x35mm a priemer brzdového kotúča 610 mm: 7 400 ks; typ 200 cm2x3mm 24 a priemer brzdového kotúča 610 mm: 600 ks: typ 275 cm2x35mm a priemer brzdového kotúča 590 mm: 7 700 ks.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

muss es heißen:

e) musí vyhovovať v súčinnosti s brzdovými kotúčmi zo sivej liatiny na ŽKV obstarávateľa.

Predpokladaný počet kusov: typ 200 cm2x35mm a priemer brzdového kotúča 610 mm: 14 800 ks; typ 200 cm2x3mm 24 a priemer brzdového kotúča 610 mm: 1 200 ks: typ 275 cm2x35mm a priemer brzdového kotúča 590 mm: 15 400 ks.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt Nummer: II.2.11)
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informácie o opciách
Anstatt:

Áno

Úspešný uchádzač je oprávnený uplatniť si u predávajúceho opciu na predĺženie účinnosti rámcovej dohody v dĺžke trvania najviac 12 mesiacov. Predpokladané množstvá brzdového obloženia počas trvania opcie rámcovej dohody:

Brzdové obloženie 200 cm2x35mm: 14 800 ks

Brzdové obloženie 200 cm2x24mm: 1 200 ks

Brzdové obloženie 175 cm2x35mm: 14 400 ks

muss es heißen:

Nie

Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Doplňujúce informácie
Anstatt:

VI.3.4) Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení a SP sa považuje lehota do 6. decembra 2018, aby mal obstarávateľ dostatočný časový priestor na poskytnutie kvalifikovaného vysvetlenia všetkým známym záujemcom najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie na žiadosť aj po uvedenej lehote, ale v takom prípade zváži predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

muss es heißen:

VI.3.4) Obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Potrebné informácie pre vysvetľovanie obstarávateľ určil v bode 16 časti A.1 súťažných podkladov.

Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bod III.1.1.1.
Anstatt:

Presné vymedzenie, povolené úpravy a odchýlky od týchto pravidiel sú uvedené v bodoch 4 až 7 § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

muss es heißen:

Presné vymedzenie, povolené úpravy a odchýlky od týchto pravidiel sú uvedené v bodoch 4 až 7 § 32 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Obstarávateľ rozhodol o úprave termínu predkladania ponúk a otvárania ponúk z administratívnych a technických dôvodov.