Dienstleistungen - 223651-2021

04/05/2021    S86

Tschechien-Ostrava: Planungsleistungen im Bauwesen

2021/S 086-223651

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 61974757
Postanschrift: Poděbradova 494/2
Ort: Ostrava
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 702 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Eva Kolarčíková
E-Mail: eva.kolarcikova@dpo.cz
Telefon: +420 597401307
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dpo.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/cs/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III“

Referenznummer der Bekanntmachung: NR-31-21-OŘ-Ko
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 300 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III, část 1 „Lokalita Mírová“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hauptort der Ausführung:

Dodací podmínky jsou uvedeny v čl. VI Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování následujících projektových dokumentací „Projektová dokumentace - Infrastruktura pro elektromobilitu III“, část 1 „Lokalita Mírová“ dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 10 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů. Vymezení rozsahu projektových dokumentací (dále i jako PD) pro jednotlivé stupně je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy.

Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven v příloze č. 2 smlouvy.

Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v platném znění.

Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 650 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 270
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že předmět veřejné zakázky může být spolufinancován z dotace programů EU.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že předmět veřejné zakázky může být spolufinancován z dotace programů EU.

Vybraný dodavatel bude povinen respektovat podmínky Dotace a poskytne příslušnému dotačnímu orgánu a Zadavateli veškerou potřebnou součinnost - viz bod 10 v čl. VII. a čl. XI. závazného návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III, část 2 „Lokalita Michálkovice“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hauptort der Ausführung:

Dodací podmínky jsou uvedeny v čl. VI Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4b zadávací dokumentace.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování následujících projektových dokumentací „Projektová dokumentace - Infrastruktura pro elektromobilitu“, část 2 „Lokalita Michálkovice“ dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 10 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů. Vymezení rozsahu projektových dokumentací (dále i jako PD) pro jednotlivé stupně je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy.

Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven v příloze č. 2 smlouvy.

Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v platném znění.

Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu č. 4b zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 650 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 210
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že předmět veřejné zakázky může být spolufinancován z dotace programů EU.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že předmět veřejné zakázky může být spolufinancován z dotace programů EU.

Vybraný dodavatel bude povinen respektovat podmínky Dotace a poskytne příslušnému dotačnímu orgánu a Zadavateli veškerou potřebnou součinnost - viz bod 10 v čl. VII. a čl. XI. závazného návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4b zadávací dokumentace.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

4.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku (viz ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ),

b) kopii dokladu prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména: Projektová činnost ve výstavbě,

c) osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Technologická zařízení staveb, nebo pro obor „technika prostředí staveb“ ve specializaci elektrotechnická zařízení.

d) Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 50/1978 Sb.“) v rozsahu dle § 10 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro pracovníky pro samostatné projektování a pracovníky pro řízení projektování na elektrickém zařízení do i nad 1000 V (do 35 kV) v objektech třídy A;

e) Osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 100/1995 Sb.“), přičemž z daného osvědčení musí alespoň vyplývat, že taková osoba je pracovníkem pro projektování elektrických zařízení do i nad 1000 V (do 35 kV) dle přílohy č. 4 bod 8 písm. a), c) Vyhlášky č. 100/1995 Sb.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Obchodní a platební podmínky jsou blíže specifikovány v zadávacích podmínkách (přílohy č. 4a, 4b a 4c zadávací dokumentace - dané návrhy Smluv o dílo jednotlivých částí).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/05/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/05/2021
Ortszeit: 10:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

K bodu II.2.7. doba trvání ve dnech: 240 / 210

1. Termín plnění zpracování PD ve stupni DUR+DSP do max. 210 / 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy;

2. Termín plnění zpracování PD ve stupni DPS do 30 kalendářních dnů ode dne vydání příslušného povolení stavby.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021