Dienstleistungen - 223682-2021

04/05/2021    S86

Polen-Warschau: Technische Computerunterstützung

2021/S 086-223682

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-906
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Gołąbek
E-Mail: r.golabek@ppl.pl
Telefon: +48 226501807
Fax: +48 226501833
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.polish-airports.com
Adresse des Beschafferprofils: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług serwisowych i wsparcia dla sieci LAN ZSB i SARNR oraz serwerów Platformy Przetwarzania Danych.

Referenznummer der Bekanntmachung: 134/PN/ZP/TLLZP/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72611000 Technische Computerunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Świadczenie usług serwisowych i wsparcia dla sieci LAN ZSB i SARNR oraz serwerów Platformy Przetwarzania Danych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 1 402 200.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Świadczenia usług Serwisu i Wsparcia Technicznego dla elementów sprzętowych w wariancie „Cisco SmartNet Total Care” w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

2. Jeżeli urządzenie utraciło lub utraci w okresie trwania Umowy możliwość wsparcia producenta w wariancie „Cisco SmartNET Total Care” Zamawiający wymaga Serwisu polegającego na naprawie lub wymianie urządzenia na urządzenie o tych samych lub nie gorszych parametrach tego samego producenta, spełniające te same funkcjonalności, które jest kompatybilne z infrastrukturą posiadana przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do najnowszego oprogramowania systemowego urządzeń sieciowych.

4. Zamawiający wymaga, aby Serwis był realizowany u Zamawiającego, tj. w miejscu jego instalacji, przez autoryzowanych pracowników Wykonawcy posiadających co najmniej certyfikat CCNP Routing & Switching / CCNP Enterprise.

Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz w załącznikach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania CISCO realizowane będzie w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 245-608770
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług serwisowych i wsparcia dla sieci LAN ZSB i SARNR oraz serwerów Platformy Przetwarzania Danych.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 162 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-342
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 240 000.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 402 200.00 PLN / höchstes Angebot: 1 402 200.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w „sprawie rodzajów dokumentów (...)”:

— par. 5 pkt 1 – w zakresie 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp,

— par. 5 pkt 4 – w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

— par. 5 pkt 2, 3 i 9 – w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp,

— par. 5 pkt 5 – w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp,

— par. 5 pkt 6 – w zakresie art. 24 ust 1 pkt 22 Pzp.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 7 i 8 ww. rozporządzenia.

3. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów o których mowa w pkt VII ppkt 4.1 lit. a SIWZ.

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

— Formularz „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ),

— zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisem w SIWZ,

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— dowód wniesienia wadium,

— pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (zgodnie z SIWZ),

— pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców (zgodnie z SIWZ).

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021