Dienstleistungen - 223692-2021

04/05/2021    S86

Polen-Konstancin-Jeziorna: Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste

2021/S 086-223692

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Departament Zakupów
Postanschrift: ul. Warszawska 165
Ort: Konstancin-Jeziorna
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 05-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamila Kapuścińska-Oneksiak
E-Mail: kamila.kapuscinska-oneksiak@pse.pl
Fax: +48 222422169
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pse.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług dyspozycyjności jednostek wytwórczych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od PGNiG Termika S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/WNP-0339 -DU-KKO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
65300000 Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usług dyspozycyjności jednostek wytwórczych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od PGNiG Termika S.A.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług dyspozycyjności jednostek wytwórczych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od PGNiG Termika S.A.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (t. j. Dz.U. z 2020 r.poz. 833 ze zm.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące funkcje Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), są zobowiązane m. in. do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz do utrzymywania właściwych parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej w KSE. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określają krajowe regulacje prawne, w tym przede wszystkim akty wykonawcze do ustawy – Prawo Energetyczne oraz zasady pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie kontynentalnej, określone przez międzynarodową organizację Entso-E (The European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Zadania w powyższym zakresie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują między innymi poprzez zarządzanie ograniczeniami sieciowymi, w ramach czego jest wykorzystywana usługa dyspozycyjności jednostek wytwórczych (nazywana dalej również „Usługa”). Usługa służy do zapewnienia minimalnych, niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy KSE, wielkości generacji mocy czynnej oraz mocy biernej w poszczególnych „miejscach sieci” (węzłach lub obszarach skupiających określone węzły). Zakup Usługi odbywa się według zasad określonych w: (i) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz (ii) umowie o świadczenie Usługi.

W celu skutecznej i efektywnej realizacji zadań w zakresie zarządzania ograniczeniami sieciowymi, OSP zawiera umowy o świadczenie Usługi z wytwórcami, których jednostki muszą produkować energię w ilościach zdeterminowanych przez względy bezpieczeństwa funkcjonowania KSE, a jednocześnie charakteryzują się kosztami produkcji energii elektrycznej przewyższającymi ceny rynkowe (trwale bądź okresowo). Umowy o świadczenie Usługi zapewniają wymagana z punktu widzenia bieżącego bezpieczeństwa KSE dyspozycyjność określonych jednostek wytwórczych.

Konieczność świadczenia usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych przez Wykonawcę wynika z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, tj. z warunków pracy KSE, a w szczególności wymagań w zakresie zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa pracy KSE.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług dyspozycyjności jednostek wytwórczych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od PGNiG Termika S.A.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/04/2020
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PGNiG Termika S.A.
Postanschrift: ul. Modlińska 15
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 03-216
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano z faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli korzystano z innych środków.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021