Bygge og anlæg - 223701-2020

14/05/2020    S94

Danmark-Odense: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2020/S 094-223701

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Civica
CVR-nummer: 35585885
Postadresse: Carl Nielsens Kvarter 14, st.
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Karlskov
E-mail: bek@civica.dk
Telefon: +45 63133166

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.civica.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.civica.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af 5 200 m2 støttede almene familieboliger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalegrundlaget mellem MT Højgaard A/S, herunder MTH Projekt 17 ApS og Civica indebærer indgåelse af totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af 58 almene boliger (5 200 m2) som del af omdannelsen af den tidligere Dalum Papirfabrik, jf. Odense Kommunes lokalplan nr. 7-881. Aftalegrundlaget består foruden totalentreprisekontrakten af en rammeaftale og en købsaftale, hvor, hvor MT Højgaard A/S som "delegeret bygherre" forestår udførelsen af de almene boligerne, jf. almenboliglovens § 116.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 67 721 823.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211341 Byggearbejde: lejligheder
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Dalumvej 116, 5250 Odense SV

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

MT Højgaard A/S ejer hovedejendommen matr.nr. 1 L Kristiansdal Hgd., Dalum, beliggende Dalumvej 116, 5250 Odense SV via det helejede datterselskab MTH Projekt 17 ApS. Hovedejendommen er den gamle Dalum Papirfabrik, der omdannes til et nyt samlet boligområde med tilhørende supermarked og mulighed for erhverv i mindre omfang, jf. lokalplan nr. 7-881. Som en del af projektet etableres 58 almene boliger. Odense Kommune er meget positivt indstillet over for etablering af almene boliger i projektet, herunder over for at tildele kvote, idet grundens udvikling og bebyggelse med 58 almene boliger anses for central i byudviklingen af arealerne på Dalum Papirfabrik i Odense.

MTH Projekt 17 ApS udstykker en del af hovedejendommen til brug for etablering af de 58 almene boliger. Denne ejendom overdrages til Civica. Det er fra sælgers side en forudsætning og et vilkår for overdragelse af ejendommen til Civica, at de almene boliger opføres af MT Højgaard A/S i henhold til reglerne

I almenboliglovens § 116 (den delegerede bygherremodel). Der indgås derfor totalentreprisekontrakt mellem Civica og MT Højgaard A/S med henblik på selve etableringen af de almene boliger. MT Højgaard A/S skal i forbindelse med opførelsen af de almene boliger agere som udbudsfuldmægtig for Civica og sikre at udbudspligten opfyldes.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

I forbindelse med MTH’s udvikling af ejendommen matr. nr. 1 L, Kristiansdal Hgd., Dalum (Dalum Papirfabrik) mhp. på etablering af et nyt samlet boligområde med tilhørende supermarked og mulighed for erhverv i mindre omfang, jf. lokalplan nr. 7-881, har det været Odense Kommunes ønske at sikre en blandet bydel, bestående af almene boliger og ejerboliger. Odense Kommune har på den baggrund givet tilsagn om at tildele Civica er kvote til opførelse af 58 almene familieboliger. I området er der ikke andre praktisable alternativer (grunde), end dele af matr. nr. 1 L, Kristiansdal Hgd., Dalum (Dalum Papirfabrik), der vil kunne benyttes til opførelse af almene boliger, og særligt ikke som samtidig vil indgå i sammenhæng med den udvikling og omdannelse af Dalum Papirfabrik til en nyt og sammenhængende boligområde og på denne vis opfylde Civica’s behov og visionerne ved et sammentænkt projekt/byggeri.

Med henblik på at udnytte tilsagnet om kvote, er Civica således nødsaget til at erhverve den omtalte grund af MT Højgaard A/S (via det helejede datterselskab MTH Projekt 17 ApS, som ejer grunden). Det er imidlertid fra MT Højgaard A/S’ side en samtidig forudsætning for indgåelse af overdragelsesaftale/købsaftale, at MT Højgaard A/S – med respekt af reglerne i udbudslovens - herunder ved foretagelse af udbud i det fornødne omfang af de til projektet knyttede bygge- og anlægsarbejder, tildeles totalentreprisekontrakten vedrørende projektering og opførelse af de 58 nøglefærdige almene boliger. Civica har vurderet, at indgåelsen af totalentreprisekontrakten med MT Højgaard A/S er i overensstemmelse med udbudsloven, forudsat at MT Højgaard A/S udbyder minimum 80 % af bygge- og anlægsarbejderne i overensstemmelse med udbudslovens bestemmelser samt at overdragelsen af udbudspligten til MT Højgaard A/S er i overensstemmelse med udbudsloven. MT Højgaard A/S skal derfor i forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne forbundet med projektet, agerer udbudsfuldmægtig, og er forpligtet til at sikre opfyldelsen af Civica’s udbudspligt.

Efter Civicas opfattelse følger dette tillige forudsætningsvist af almenboliglovens § 116 samt bekendtgørelse nr. 14 af 9. januar 2020 om støtte til almene boliger mv. § 24, at almene boligforeninger i situationer som denne uden forudgående udbud kan tildele kontrakter til private aktører om varetagelse af delegerede bygherreforpligtelser. Der henvises i den forbindelse ligeledes til almenboliglovens § 116 og forarbejderne hertil samt bekendtgørelse nr. 14 af 9. januar 2020 om støtte til almene boliger mv. § 24 samt til praksis fra EU-domstolen om brug af fuldmagtsmodellen jf. bl.a. EU-domstolens dom i sag C-399/98 - Ordine - af 12. juli 2001.

Aftale med MTH Projekt 17 ApS om erhvervelse af grunden er efter Civicas opfattelse undtaget fra udbud i medfør af undtagelsen i udbudslovens § 21, nr. 1, da aftalen vedrører erhvervelse af fast ejendom og rettigheder hertil.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Aftale vedrørende opførelse af 5 200 m2 støttede almene familieboliger

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/05/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: MT Højgaard A/S
CVR-nummer: 12562233
Postadresse: Knud Højgaardsvej 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-mail: frk@mth.dk
Telefon: +45 70122400

Internetadresse: www.mth.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 67 721 823.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 67 721 823.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.7) og V.2.4) bemærkes, at der i beløbsangivelsen ikke er inkluderet omkostninger til køb af byggeretter mv.

Indgåelse af endelig aftale sker først efter udløb af fristen for indsigelser efter denne bekendtgørelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klage findes i LBK nr. 593 af 2. juni 2016 se: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181609

Indgives en klage til Klagenævnet for Udbud i den periode på 10 kalenderdage (regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er blevet offentliggjort), som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2, har klagen opsættende virkning, indtil Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning, indtil den endelige afgørelse foreligger.

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. § 7, stk. 3.

Se https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

vedrørende klage til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2020