Services - 223744-2021

04/05/2021    S86

Pologne-Łódź: Distribution d'électricité

2021/S 086-223744

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi
Numéro national d'identification: 113-23-16-427
Adresse postale: ul. Tuwima 28
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 90-002
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Barbara Janicka
Courriel: barbara.janicka@plk-sa.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Rozliczenie kosztów energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania Dworca Łódź Fabryczna

Numéro de référence: 0112/IZ02GM/07891/02143/21/P
II.1.2)Code CPV principal
65310000 Distribution d'électricité
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie "Rozliczenia kosztów energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania Dworca Łódź Fabryczna”.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 11 211 952.26 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Dworzec Łódź Fabryczna

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie „Rozliczenia kosztów energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania Dworca Łódź Fabryczna”.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans appel à la concurrence préalable
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • absence de concurrence pour des raisons techniques
Explication:

Postępowanie prowadzone jest jako zamówienie sektorowe w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 387 w związku z art. 388 pkt 1 i art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Instalacja elektroenergetyczna Wykonawcy jest zintegrowana z instalacją elektryczną Zamawiającego posiadając punkty pomiarowo-rozliczeniowe w części infrastruktury należącej do Wykonawcy oraz niezbędną infrastrukturę do zapewnienia i przesyłu energii elektrycznej w obiekcie (przyłącze energetyczne do instalacji elektroenergetycznej dostawcy).

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
28/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
Numéro national d'identification: 725-18-59-255
Adresse postale: ul. Piotrkowska 173
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 90-447
Pays: Pologne
Courriel: zdit@zdit.uml.lodz
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 11 211 952.26 PLN
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 11 211 952.26 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Zgodnie z działem IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/04/2021