Servicii - 223787-2019

15/05/2019    S93

Portugalia-Lisabona: Prestare de servicii de formare privind aplicațiile TIC destinate utilizatorilor finali

2019/S 093-223787

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Adresă: Praça Europa 4
Localitate: Lisbon
Cod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Cod poștal: 1249-206
Țară: Portugalia
Persoană de contact: Mr Craig Caldwell
E-mail: OPEN92019@emsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4816
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4816
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4816
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii de formare privind aplicațiile TIC destinate utilizatorilor finali

Număr de referinţă: EMSA/OP/9/2019
II.1.2)Cod CPV principal
80570000 Servicii de perfecţionare personală
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca scop prestarea de servicii de formare (cursuri standard sau personalizate) privind aplicațiile TIC destinate utilizatorilor finali în favoarea membrilor personalului EMSA.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80500000 Servicii de formare
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul contractului este de a presta servicii de formare în favoarea personalului EMSA privind aplicațiile TIC ale utilizatorilor finali. În funcție de nevoile identificate, cursurile de formare vor fi standard sau adaptate, deși pot fi solicitate și alte servicii conexe, precum consultanță legată de formare și dezvoltarea personalului (de exemplu, analiza nevoilor de formare etc.).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/06/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 31/12/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/06/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, PORTUGALIA. Vă rugăm să rețineți că ora 11.00 (ora Europei Centrale/oa de vară a Europei Centrale corespunde cu ora 10.00 din Lisabona.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/05/2019