Usługi - 223794-2019

15/05/2019    S93

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Wsparcie na rzecz bułgarskiego Ministerstwa Środowiska i Wody w ramach realizacji wsparcia na rzecz regionalnych projektów wodnych

2019/S 093-223794

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 078-184637)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: 2950
Państwo: Luksemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie na rzecz bułgarskiego Ministerstwa Środowiska i Wody w ramach realizacji wsparcia na rzecz regionalnych projektów wodnych

Numer referencyjny: TA2019024 BG BP3
II.1.2)Główny kod CPV
65100000 Usługi przesyłu wody i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem wsparcia technicznego jest usprawnienie wysokiej jakości i spójnego wdrożenia 16 projektów regionalnej infrastruktury wodnej w ramach OPE 2014-2020 zgodnie z ustandaryzowanymi wymogami programu, zapewniając wsparcie poziome na rzecz Instytucji zarządzającej OPE oraz docelowe wsparcie na rzecz operatorów 16 stacji zaopatrzenia w wodę i kanalizacji jako beneficjentów w Bułgarii w trakcie całej realizacji projektu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 078-184637

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 06/06/2019
Czas lokalny: 23:59
Powinno być:
Data: 12/06/2019
Czas lokalny: 23:59
VII.2)Inne dodatkowe informacje: