Lieferungen - 223798-2022

Submission deadline has been amended by:  291459-2022
29/04/2022    S84

Polen-Bielsko-Biała: Ausrüstung für Digital-Angiografie

2022/S 084-223798

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Nationale Identifikationsnummer: 070621590
Postanschrift: al. Armii Krajowej 101
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Polok, Bożena Wiewióra
E-Mail: przetargi@hospital.com.pl
Telefon: +48 338102177/ +48 338102160 / +48 338102165
Fax: +48 338102101
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.hospital.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Nationale Identifikationsnummer: 070621590
Postanschrift: al. Armii Krajowej 101
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Polok, Bożena Wiewióra
E-Mail: przetargi@hospital.com.pl
Telefon: +48 338102177/ +48 338102160 / +48 338102165
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.hospital.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”

Referenznummer der Bekanntmachung: 19/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111721 Ausrüstung für Digital-Angiografie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej”, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do swz.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w:

1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do swz;

2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 2a do swz,

3) projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Pozostałe zapisy swz Rozdział III.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 680 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33167000 OP-Beleuchtung
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej”, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do swz.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w:

1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do swz;

2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 2a do swz,

3) projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w terminie od dnia udostępnienia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13 maja 2022r. w godzinach od 12:00 do 14:00.

5. Chęć odbycia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest zgłosić za pośrednictwem Platformy Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej https://hospital.logintrade.net/ lub za pomocą poczty elektronicznej przetargi@hospital.com.pl najpóźniej do dnia 10 maja 2022r. Zgłoszenie musi zawierać nazwę Wykonawcy. Zamawiający na podstawie zgłoszenia wyznaczy Wykonawcy termin do odbycia wizji lokalnej, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem Platformy Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej https://hospital.logintrade.net/ lub za pomocą poczty elektronicznej przetargi@hospital.com.pl

6. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z dotacji Województwa Śląskiego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 680 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70 200,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy,którzy:

a)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej określone w punkcie„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”,

b)nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

-art.108 ust.1 ustawy pzp oraz art.109 ust.1 pkt1 i 4 ustawy pzp,

-art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U.z2022r.poz.835).

4.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (pkt 1 lit. b) tiret 1) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty

a)Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić część II, III, IV i VI w wierszach,które nie zostały przez Zamawiającego wykreślone.

b)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie,o którym mowa powyżej,składa każdy z Wykonawców.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

c)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem,o którym mowa powyżej,także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

d)Wykonawca może wykorzystać oświadczenie,o którym mowa powyżej,złożone w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,jeżeli potwierdzi,że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

5.Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby,składa,wraz z ofertą,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,że Wykonawca realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,o którym mowa powyżej,musi potwierdzać,że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia,zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

6.Wykonawca,który będzie polegał na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp,składa w odniesieniu do tych podmiotów,podmiotowe środki dowodowe wymienione w swz w Rozdziale IX w ust.2 pkt1-2 i 4-7,dotyczące tych podmiotów,potwierdzających,że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

7.Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba,której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego–Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.Postanowienia pkt 7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

8.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę c.d. - patrz sekcja III.1.3) pkt 3.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Określenie warunków dotyczących sytuacji finansowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli Wykonawca złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 złotych polskich.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej określone w punkcie „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

2 Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowe środki dowodowe wymienione w swz w Rozdziale IX w ust. 2 pkt 1-2 i 4-7, dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych zawartych w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1 i 2.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia”, w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie jednej dostawy o wartości minimum 2 000.000,00 złotych, obejmującej swym zakresem dostawę i montaż angiografu.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w paragrafie 8.

3. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w sekcji IV.2.7, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:

1)wypełniony formularz ofertowy – Zał. nr 1 do SWZ

2)wypełniony Zał. nr 2 do SWZ

2.Wykaz przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą – określony w rozdziale VIII ust. 2 SWZ.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych:

1) o których mowa w ust. 2 pkt 1: Dokumenty (katalog, folder lub tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru określone w Załączniku Nr 2 do swz w punktach:

a) I.1 (całość); I.2.: 2.1-2.4, 2.6-2.7, 2.12-2.13, 2.18-2.19, 2.21-2.23; I.3.: 3.1, 3.3-3.10, 3.12; I.4.: 4.1, 4.8, 4.10-4.13, 4.15-4.18, 4.21-4.23; I.5.: 5.1-5.2, 5.4, 5.9, 5.11-5.15; I.6.: 6.1-6.2, 6.5-6.12, 6.14-6.24, 6.26; I.8 (całość)

b) II.1 (całość); II.2 (całość); II. 3.: 3.1-3.9, 3.11-3.17, 3.19-3.22; II.4 (całość); II.5 (całość); II.6.: 6.1-6.3, 6.5-6.15; II.7 (całość);

c) III (całość);

d) IV (całość);

e) V (całość);

f) VI (całość);

g) VII.1 (całość); VII.2.: 2.1-2.16, 2.18-2.22;

h) VIII (całość).

2) o których mowa w ust. 2 pkt 2: aktualny Certyfikat CE lub deklaracja zgodności zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1565) dla oferowanego angiografu oraz automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego i kardiomonitora, będących wyposażeniem dodatkowym angiografu, dla oferowanego stołu operacyjnego, aparatu USG, kolumny anestezjologicznej, lampy operacyjnej dwuczaszowej i lampy operacyjnej jednoczaszowej.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w swz w rozdziale IX ust. 2, z zastosowaniem ust. 1–7.

5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 4, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.Jeżeli w imieniu Wykonawcy, osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. publicznego, osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania,chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne.

7.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymienionych w SWZ w Rozdziale VIII w ust. 3 i 4 lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się zapisy zawarte w SWZ - rozdział IX ust. 4,5 i 7.

10.Komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym opis sposobu przygotowania i złożenia oferty, określa rozdział X–XII SWZ.

11.Zamawiający nie przewiduje - patrz SWZ Rozdział XIX ust. 2 pkt 1-9.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Odwołanie wnosi się:

1)w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony w lit. a.

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3.Odwołanie w przypadku innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Ponadto patrz Oddział 2 ustawy pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/04/2022