Supplies - 223799-2020

14/05/2020    S94    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Szczecin: X-ray devices

2020/S 094-223799

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Postal address: ul. Piotra Skargi 9 -11
Town: Szczecin
NUTS code: PL424
Postal code: 70-965
Country: Poland
Contact person: Sekcja zamówień publicznych
E-mail: przetargi@109szpital.pl
Telephone: +48 918105982
Fax: +48 918105982

Internet address(es):

Main address: www.109szpital.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego do 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Reference number: RPoZP 15/2020
II.1.2)Main CPV code
33111000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Wartość szacunkowa zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Dokładne opisy przedmiotów zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Przedmiot dostawy określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Zadanie 1 Cyfrowy aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych 33111000-1 – aparatura rentgenowska 1 kpl.

Zadanie 2 Przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG 33111000-1 – aparatura rentgenowska 1 kpl.

Zadanie 3 Sterylizator plazmowy 33191000-5 – urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 1 kpl.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca instalacji danego sprzętu, a także do montażu i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia personelu szpitala w zakresie korzystania z zamontowanych urządzeń.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Cyfrowy aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9–11, 70-965 Szczecin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Cyfrowy aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych – 1 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie max 10 tygodni od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, nie później niż do 20.11.2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9–11, 70-965 Szczecin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG – 1 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie max 10 tygodni od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, nie później niż do 20.11.2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterylizator plazmowy

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9–11, 70-965 Szczecin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Sterylizator plazmowy – 1 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie max 10 tygodni od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, nie później niż do 20.11.2020.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 6;

4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 7;

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W tym celu przedstawią Zamawiającemu wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dostaw o podobnym charakterze, czyli odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie – warunek Zamawiającego – minimum 1 dostawa.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określają zapisy wzoru umowy, będącej załącznikiem nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/06/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/08/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/06/2020
Local time: 10:30
Place:

Pokój Sekcji zamówień publicznych, 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9–11, 70-965 Szczecin, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Wykaz dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, inne dokumenty:

1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ;

2) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Ponieważ wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach

Wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu – załącznik nr 3 do SIWZ; Wykonawca powinien wypełnić część II, część III, z części IV sekcję C w zakresie wskazanym w SIWZ oraz część VI;

4) oświadczenia JEDZ podmiotów składający ofertę wspólnie, składane na formularzu JEDZ, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

5) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy wskazane w załączniku zostały wykonane w sposób należyty wraz ze szczegółowym opisem zakresu wykonywanej dostawy – załącznik nr 4 do SIWZ;

6) dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny odpowiada określonym normom – certyfikaty CE, deklaracje zgodności;

7) wszystkie posiadane materiały w języku polskim dotyczące oferowanych urządzeń – ulotki, karty katalogowe wraz z charakterystyką, opisem, potwierdzające parametry określone przez Zamawiającego;

8) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

9) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

10) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 6;

11) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 7;

12) dowód wpłaty wadium;

13) w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania;

14) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ);

Zamawiający ustala wysokość wadium indywidualnie dla każdego zadania. Wartość wadium dla całej oferty danego Wykonawcy stanowi suma wadiów poszczególnych oferowanych zadań:

1. 25 500,00 PLN,

2. 7 900,00 PLN,

3. 5 800,00 PLN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2020