Usługi - 223804-2019

15/05/2019    S93

Włochy-Ispra: Usługi gastronomiczne dla klubu Wspólnego Centrum Badawczego w ISPZE (Włochy-Varese)

2019/S 093-223804

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 073-171647)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: CSM 1 05/P001
Miejscowość: Ispra
Kod NUTS: IT ITALIA
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi gastronomiczne dla klubu Wspólnego Centrum Badawczego w ISPZE (Włochy-Varese)

Numer referencyjny: OIB/IPR/2019/OP/0020
II.1.2)Główny kod CPV
55300000 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi gastronomiczne dla klubu Wspólnego Centrum Badawczego w Isprze (Varese-Włochy).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 073-171647

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: