Dostawy - 223817-2022

29/04/2022    S84

Polska-Pabianice: Wozy strażackie

2022/S 084-223817

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy
Krajowy numer identyfikacyjny: DPP.271.6.2021
Adres pocztowy: ul. Torowa 21
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chodasewicz- Izaszek
E-mail: sekretarz@pabianice.gmina.pl
Tel.: +48 422139660
Faks: +48 422139660
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pabianice.gmina.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.pabianice.gmina.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4

Numer referencyjny: DPP.271.2.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4 wraz z wyposażeniem.

Zamawiający, zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Pzp nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ – Projekt umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pabianice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4 wraz z wyposażeniem.

Zamawiający, zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Pzp nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ – Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie nowego wozu strażackiego o wartości min. 950 000 zł brutto.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie nowego wozu strażackiego o wartości min. 950 000 zł brutto.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455

ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy (w sposób i na warunkach tam opisanych).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w

zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu

i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony

prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy składania odwołań wskazane zostały w

art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2022