Supplies - 223827-2022

29/04/2022    S84

Poland-Gdynia: Disposable gloves

2022/S 084-223827

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
Postal address: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-103
Country: Poland
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Telephone: +48 261262198
Fax: +48 261262314
Internet address(es):
Main address: http://kpwgdynia.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZAPEWNIENIA ESTETYKI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWKACH WOJSKOWYCH

Reference number: 60/KPW/ŻYWN/2022
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZAPEWNIENIA ESTETYKI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWKACH WOJSKOWYCH.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz oferty - odpowiedni dla danej części zamówienia) oraz Załącznik nr 2 do SWZ ( Projekt umowy).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
39222110 Disposable cutlery and plates
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZAPEWNIENIA ESTETYKI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWKACH WOJSKOWYCH. Między innymi: rękawiczki jednorazowe nitrylowe, pojemnik z trzciny cukrowej z pokrywką jednodzielny, worki z folii LDPE do żywności.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów do utrzymania czystości i zapewnienia estetyki spożywania posiłków z zastosowaniem prawa opcji, o

którym mowa w art.31 ust 2 ustawy Pzp.

Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw dla służby żywnościowej na warunkach

zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy (kolumna nr 10 tabeli).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych

środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do umowy przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb

Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji

zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania

częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego na

wykonanie zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowego (wzór wniosku o uruchomienie prawa opcji - załącznik nr 3 do umowy).Zamawiający, każdorazowo na wniosku, o którym mowa w pkt. 5, określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji.

W trakcie trwania umowy zamawiający przewiduje nie więcej niż dwie dostawy, które wykonawca wykona w

ilości oraz asortymencie wskazanym przez zamawiającego w pisemnym zamówieniu.

Termin dostawy jednostkowej wynosi nie więcej niż 30 dni od daty złożenia wniosku o uruchomienie prawa

opcji (e-mailem) do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie zamówienia/ wniosku o

uruchomienie prawa opcji oraz termin dostawy. Prawo opcji może zostać uruchomione do 30.09.2022.

II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2022
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2022
Local time: 08:40
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Termin realizacji zamówienia:

a) zamówienie podstawowe - w terminie do 45 dni roboczych od podpisania umowy;

b) zamówienie w ramach prawa opcji: do 30 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia (wniosku o

uruchomienie prawa opcji) – termin na uruchomienie prawa opcji do 30.09.2022r.

2. Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać

będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne

dla zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia

przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.

4. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Zgodnie z art. 105 ust. 1 i art. 106 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania – wymóg będzie miał zastosowanie tylko w przypadku zaoferowania artykułu innego niż wskazanego przez zamawiającego, tj. równoważnego (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej).

2. Zgodnie z art. 107 ust 1 ustawy Pzp. zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki są niekompletne, zmawiający zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp. wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia.

4. Poniższe przedmiotowe środki dowodowe należy dołączyć do oferty tylko w przypadku zaoferowania artykułu innego niż wskazanego przez zamawiającego, tj. równoważnego (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej):

a) Karty katalogowe/technologiczne dla każdego z równoważnych produktów, potwierdzającą posiadanie przez produkt wszystkich parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Po udzieleniu zamówienia (które nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami po upływie 10 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty), nie ma możliwości złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej .

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/04/2022