Werken - 223864-2019

15/05/2019    S93

Duitsland-Neuburg an der Donau: Werken op bouwterrein

2019/S 093-223864

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Studienseminar Neuburg a. d. Donau
Postadres: Wolfgang-Wilhelm-Platz B 90
Plaats: Neuburg an der Donau
NUTS-code: DE21I Neuburg-Schrobenhausen
Postcode: 86633
Land: Duitsland
Contactpersoon: Hr. Haberer
E-mail: info@studienseminar-neuburg.de
Telefoon: +49 84315000
Fax: +49 8431500195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.studienseminar-neuburg.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.staatsanzeiger-eservices.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=164896
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Studienstiftung gefördert durch die Regierung von Oberbayern
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Baustelleneinrichtung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45113000 Werken op bouwterrein
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Baustelleneinrichtung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45500000 Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
45214210 Bouwen van basisschool
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21I Neuburg-Schrobenhausen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Neuburg a. d. Donau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Angaben zum Objekt:

— denkmalgeschützte ehem. Klosteranlage, Teile aus dem 17. Jhd.,

— BGF ca. 2 800 m2,

— BRI ca. 9 250 m3.

Angaben zum Leistungsumfang:

Allgemeine Baustelleneinrichtung mit Bauzaun, Baustrom, Bauwasser, Sanitär- und Besprechungscontainer einschl. Vorhaltung, Herrichten der BE-Flächen einschl. Schutzmaßnahmen auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen, sowie Kranplatz; Kranstellung (Obendreher, R = 50 m) einschl. Vorhaltung (1 Jahr).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/07/2019
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Der Bieter erklärt, dass er im Handelsregister eingetragen oder nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet ist.

Der Auftraggeber behält sich vor, entsprechende Nachweise nachzufordern.

Die Erklärung ist mittels der Eigenerklärung zur Eignung (124 EU) abzugeben.

Sollte der Bieter präqualifiziert sein oder eine EEE abgeben, ist die Eigenerklärung zur Eignung nicht nochmals auszufüllen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nur befugte Vertreter des Auftraggebers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern – Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
Telefoon: +49 892176-2411
Fax: +49 892176-2847

Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2019