Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 223876-2023

Submission deadline has been amended by:  265640-2023
14/04/2023    S74

Magyarország-Zsámbék: Mérnöki szolgáltatások

2023/S 074-223876

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zsámbék Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15730167213
Postai cím: Rácváros Utca 2-4.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lesnyiczky Katalin
E-mail: jegyzo@zsambek.hu
Telefon: +36 23565612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.zsambek.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000077842023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000077842023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ZSÁMBÉKI ÖREGTEMPLOM ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSA

Hivatkozási szám: EKR000077842023
II.1.2)Fő CPV-kód
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A zsámbéki Templom- és kolostoregyüttes épületeinek újra értelmezésével, kihasználhatóságával olyan komplex turisztikai épületegyüttes létrehozása, amely magába foglalja egy modern látogatóközpont felépítését, a templom rekonstrukcióját, és a premontrei rendház kialakítását.

A tervezett épületegyüttes fejlesztése során elsődleges szempont, hogy olyan új turisztikai és kiállítási elemek is helyt kapjanak, amelyek biztosítják a létesítmény fenntarthatóságát.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

i) Pályázónak (vagy az általa megnevezett szerzőnek) a tervpályázat tervezési feladatainak ellátására a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés Építészeti tervezési terület "É" - szerinti jogosultsággal kell rendelkeznie. A feladat ellátáshoz a Magyar Építész Kamara honlapján (www.mek.hu) található hivatalos névjegyzékben (MEKON) szereplés szintén alkalmassági követelmény.

ii) Az Európai Unió bármely tagállamában letelepedett külföldi állampolgár pályázatának alkalmassági feltétele, hogy az eredményhirdetés időpontjáig a letelepedése szerinti országban tervezői jogosultsággal rendelkezzen és e tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerüljön, vagy a tervezésbe olyan Magyarországon bejegyzett tervezőirodát, vagy tervezőt von be partnerként, amely/aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

iii) a pályázónak konzulensként a pályamű elkészítésébe be kell vonnia olyan régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki érték dokumentálására jogosult szakterületi szakértőt (cég esetén munkavállalót vagy személyesen közreműködő tagot), aki szerepel a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásban a megjelölt szakterületnek megfelelően.

Figyelemmel a a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 8.§-ára a megjelölt alkalmassági követelményeket Ajánlatkérő a zárójelentés elfogadását követően ellenőrzi. A pályázat benyújtása során az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban a pályázó egyszerű nyilatkozatot nyújt be, egyebekben Ajánlatkérő alkalmazza a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 30.§ (2) bekezdését.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorolásról:

- a tervezési programnak való megfelelés

- az általános tervezési szempontoknak való megfelelés

- telepítés, környezetbe való illesztés

- műemléki koncepció, építészeti megjelenés, egyedi építészeti megoldások alkalmazása

- funkcionális kialakítás megoldásai

- gazdaságos üzemeltetés, energiatudatos építészeti és műszaki megoldások alkalmazása

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 12/06/2023
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére rendelkezésre álló bruttó összeg: 25 000 000 HUF A díj legmagasabb bruttó összege: 7 000 000 HUF A díjazás, vagy megvétel legkisebb bruttó összege: 1 500 000 HUF

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

A díjak (megvétel) összegét a bírálóbizottság a pályaművek egymáshoz viszonyított értékelése alapján határozza meg a fenti minimum és maximum összeghatárok között.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Horváth László polgármester, Zsámbék Város Önkormányzata
Lánszki Regő Balázs országos főépítész, az építésügyért felelős államtitkár, Építési és Beruházási Minisztérium
Horgos Zsolt alpolgármester, Zsámbék Város Önkormányzata
Marthi Zsuzsa főépítész, Zsámbék Város Önkormányzata
Riedel Miklós okl. építészmérnök
Holnapy Dénes Márton plébános, Zsámbék - Keresztelő Szent János születése plébánia, a premontrei rend örökfogadalmas tagja
Dr. Juhász Katalin Ágnes O.Praem. általános elöljáró
Dr. Vukoszávlyev Zorán Építési és Beruházási Minisztérium által delegált műemléki szakértő
Prof. Dr. Gall Anthony PhD dékán, Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Prof. dr. habil Krähling János tanszékvezető, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
Szekér György okleveles építészmérnök Magyar Építész Kamara által delegált tag/építészmérnök
Turi Attila Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, alelnök Magyar Művészeti Akadémia
Krizsán András DLA Ybl-díjas építész, elnök, Magyar Építőművészek Szövetsége
Deák Zoltán okl. építészmérnök
Tafferner Tamás okleveles építészmérnök

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerint a tervpályázati eljárást a Lechner Tudásközpont https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ oldalon elérhető etervpálya modulján keresztül bonyolítja le azzal, hogy a Kbt. 41. § (5) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségének az EKR rendszerben is eleget tesz, vagyis az EKR útján nyilvánosan közzéteszi és az EKR-ben rögzíti mindazon hirdetményeket és adatokat, amelyek közzétételére köteles.

2. Pályázati tervdokumentációt mind az Etervpálya Rendszeren mind az EKR -en keresztül teszi közzé.

3. A dokumentáció nyilvános, azt a rendszerben történő regisztrációt követően bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen letöltheti. Az Etervpálya rendszer elérési útja: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/, az EKR elérési útvonala https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-eljarasok

4. Az eljárás során keletkező - Pályázókat érintő - dokumentumokat ajánlatkérő elektronikus úton az Etervpálya modulon keresztül egyidejűleg juttatja el minden gazdasági szereplő számára.

5. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során minden kommunikáció az Etervpálya rendszeren keresztül történik, telefonon, vagy papír alapon, illetve elektronikus levél útján- az Etervpálya üzemzavara esetét kivéve - nem ad ki információkat! Az Etervpálya üzemzavara esetén az elsődleges kommunikációs csatorna az EKR. Az EKR üzemzavar és üzemszünet esetére alkalmazandó eljárási szabályokról az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017 (XII.27.) MVM rendelet az irányadó. Az EKR működésére egyebekben az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

A pályaművek benyújtása

A pályaműveket elektronikus úton a Kbt. 41 § (4) bekezdés alapján a https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ oldalra kell feltölteni. A pályaművek személyes benyújtására nincs lehetőség. A pályaművek az Etervpálya honlapra történő feltöltésének határideje megegyezik az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidővel!

6. Felhívjuk a T. Pályázók figyelmét, hogy amennyiben pályázatot nyújt be az e-Tervpálya rendszerbe, akkor azt legkésőbb a felhívásban megadott határidőig - az esetlegesen szükséges regisztrációt követően - az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül is nyújtsa be a felolvasólap kitöltésével, melyben a benyújtott pályázatról nyilatkozik az IGEN válasz kiválasztásával. Más egyéb dokumentumot nem szükséges kitölteni/feltölteni az EKR rendszerbe.

7. Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy a pályamű elektronikus változata határidőben benyújtásra kerüljön!

8. Pályázó felelőssége, hogy a benyújtott pályamű semmilyen, a pályázóra vonatkozó információt, vagy adatot nem tartalmazhat, a titkosság követelményét nem sértheti! A pályaművek keretében feltöltendő elektronikus dokumentációt, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályaművekkel kapcsolatos részletes technikai titkossági szabályokat ezen felül a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.

9. A késve beérkezett pályaműveket a bírálóbizottság a pályázatból kizárja.

10. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt, pályázónként kizárólag egy pályamű nyújtható be.

11. A pályaművek felbontása: Az elektronikus ajánlatok felbontását az Etervpálya rendszer automatikusan végzi el. A bontási jegyzőkönyv a bírálóbizottsági jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra.

12. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18.§ alapján:

18.§ (4) A Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltakon túl vélelmezni kell, hogy összeférhetetlen az a pályázó, aki a bírálóbizottság

a) résztvevőjével megegyező gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanazon gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy

b) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.

13. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24.§ alapján:

24.§ (8) A bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:

a) a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül;

b) azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti;

c) a titkosságot sértő pályaműveket,

d) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése értelmében kizáró ok áll fenn, valamint

e) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben fennálló összeférhetetlenségből eredő versenytorzulást a pályamű kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni.

(9) A bírálóbizottság az eljárásból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy a hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (5) alapján a jelen tervpályázati eljárást követően hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat és nyertessel vagy - a bírálóbizottság ajánlása alapján - nyertesek vagy díjazottak valamelyikével köthet szerződést a tárgyi tervezési szolgáltatásra. Ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót vagy ajánlattevőt meghívja a tárgyalásra.

15. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) alapján A bírálóbizottság feladata:

a) a tervpályázati kiírásban meghirdetett célt legjobban megvalósító pályaművek meghatározása az 1. díjjal kezdődő rangsorolással, valamint a jelentős részeredményeket tartalmazó pályaművek megvételére történő javaslattétel,

b) a pályaművek részletes indoklással ellátott írásbeli értékelése, minősítése és a zárójelentés elkészítése,

c) a 9. § (1) bekezdése szerinti tervpályázati eljárás esetében a szolgáltatás (továbbtervezés) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történő megrendelésére vonatkozó ajánlás elkészítése, amelyben megjelöli, hogy a nyertes vagy az első díjazott pályázót, vagy több nyertes vagy díjazott pályázó közül mely pályázókat ajánlja a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívni,

d) adott esetben arra vonatkozó ajánlás megtétele, hogy ne kerüljön sor hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.

Helyszíni szemle 2023.04.19. 10:00

Kérdések feltételének határideje 15 napon belül (Hirdetmény feladását követően - Tervpályázati hirdetmény VI.5 pont)

Kérdések megválaszolásának határideje 40 napon belül (Pályázatok benyújtásának határidejét megelőzően - Tervpályázati hirdetmény IV.2.2) pont)

Dokumentáció beszerzésének határideje Pályázatok benyújtásának határidejéig (Tervpályázati hirdetmény IV.2.2) pont)

Pályázatok benyújtásának határideje Tervpályázati hirdetmény IV.2.2) pont szerint

Pályázati eredmények kihirdetése, díjak átadása 30 nap (pályaművek bontásától számítva)

Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 30 nap (eredményhirdetéstől számítva)

17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésben a Kbt. és a tervpályázati eljár

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2023