Services - 22394-2022

14/01/2022    S10

Roumanie-Oradea: Services vétérinaires

2022/S 010-022394

Avis d'attribution de concession

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/23/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BIHOR
Numéro national d'identification: 4348769
Adresse postale: Strada Bogdan Ion, Nr. 37
Ville: Oradea
Code NUTS: RO111 Bihor
Code postal: 410125
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: DSVSA BIHOR
Courriel: office-bihor@ansvsa.ro
Téléphone: +40 0259266141
Fax: +40 0259252872
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ansvsa.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

CONCESIONARE SERVICII VETERINARE CSVA CARPINET

Numéro de référence: 5
II.1.2)Code CPV principal
85200000 Services vétérinaires
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Descrierea succinta

Efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de

supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia

mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în

alte programe naţionale.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Cette concession est divisée en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 632 973.60 RON
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO111 Bihor
Lieu principal d'exécution:

CSVA CARPINET

II.2.4)Description des prestations:

Servicii sanitar - veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor

transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor,

ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi în alte programe naţionale, respectiv servicii sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin

(2) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi

completările ulterioare.

II.2.5)Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
  • Critères: Comisia de evaluare a ofertelor evaluează ofertele calificate pe baza elementelor de calificare prezentate şi stabilesc oferta caştigătoare pe baza criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preţ", prin evaluarea şi cu aplicarea exclusivă a factorilor de evaluare prevăzuți la art. 23 din anexa nr. 21 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare
  • Critères: Pretul ofertei
II.2.7)Durée de la concession
Durée en mois: 48
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Forme de la procédure
Procédure d'attribution sans publication préalable d'un avis de concession (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:

În conformitate cu ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa

alimentelor, art. 14, al 14:

14) Activităţile sanitar-veterinare publice reprezintă servicii de interes general, sumele plătite în executarea contractelor care au ca obiect

aceste activităţi reprezintă sume aferente programelor naţionale anuale şi multianuale în domeniul sănătăţii animalelor şi pentru siguranţa

alimentelor, care constituie activităţi ce nu au caracter economic, a căror atribuire este scutită de la prevederile Legii nr. 100/2016 privind

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, fiind organizate şi finanţate prin proceduri

proprii de către Autoritate.

Conform punctului 9.2; A1. 4 al Ordinului 48/2021 al ANSVSA, Procedura se iniţiază prin publicarea pe site-ul DSVSA a unui anunţ de

concesionare, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă şi de procedura proprie, . Concomitent, DSVSA, în calitate de autoritate

contractantă va publica în SEAP pe site-ul www.e-licitaţie.ro la rubrica „Publicitate anunţuri” un anunţ publicitar, în baza procedurii proprii,

în cuprinsul căruia autoritatea contractantă va informa potenţialii ofertanţi despre intenţia acesteia de a concesiona serviciile

sanitarveterinare.

Anunţul respectiv va cuprinde principalele informaţii referitoare la concesiunea în cauză; totodată în cuprinsul anunţului

publicat în SEAP, autoritatea contractantă va preciza şi modalitatea prin care operatorii economici pot intra în posesia documentaţiei de

atribuire aferente. De asemenea, autoritatea contractantă va publica in SEAP și un anunt de atribuire a contractului de concesiune.

IV.1.11)Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution de concession

Intitulé:

CONCESIONARE SERVICII VETERINARE CSVA CARPINET

Une concession/un lot est attribué(e): oui
V.2)Attribution de concession
V.2.1)Date de la décision d'attribution de la concession:
07/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du concessionnaire
Nom officiel: SC RADUOANCE VET SRL
Numéro national d'identification: 32852620
Adresse postale: NR 122
Ville: Leheceni
Code NUTS: RO111 Bihor
Code postal: 417138
Pays: Roumanie
Courriel: r_oance@yahoo.com
Téléphone: +40 722313906
Adresse internet: www.raduoance.ro
Le concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement (hors TVA)
Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 632 973.60 RON
Valeur totale de la concession/du lot: 632 973.60 RON

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Curtea de Apel Oradea-Sectia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Adresse postale: Str. Parcul Traian nr. 10
Ville: Oradea
Code postal: 410033
Pays: Roumanie
Courriel: registraturaCAO@just.ro
Téléphone: +40 259426881
Adresse internet: http://www.just.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

În conformitate cu Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, orice persoană care

se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau

prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru

anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim

poate fi atât privat, cât şi public. Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al

său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează tr

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BIHOR
Adresse postale: str. Ion Bogdan, nr. 37
Ville: Oradea
Code postal: 410125
Pays: Roumanie
Courriel: office-bihor@ansvsa.ro
Téléphone: +40 259266141
Adresse internet: www.bihor.dsvsa.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/01/2022